PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 


(你好!你現在的位置:首頁)

 
 

本站新聞

字首q之字根資料輸入完成 2011-02-14 yihua7275
字首"q"字根之資料輸入完成 2011-01-13 yihua7275
字首"n"之字根輸入完成 2010-12-30 yihua7275
字首"m"之字根輸入完成 2010-12-28 yihua7275
字首"L"之字根輸入完成 2010-12-14 yihua7275

最新留言

進階查詢

查詢選項
方式:

精確    模糊

範圍: 字根 單字 詞語 句子 新聞

每日字根

dhuq
bnuqir

每日一字

太魯閣語  tbsiyaka
中        文  爭相

每日一詞

太魯閣語  Ida asi.
中        文  必須

每日一句

太魯閣語  Mnegakat ku mhiyug babaw ngahu pdeeda sunan.
中        文  我在峭壁邊挺身俯視過你。

熱門字詞句

字根 單字 詞語
  bling   1771次
  elu  1362次
  hulis   1262次
  baay   1214次
  daring   1208次
  keanan(預留)  1450次
  sgdudug(依靠……)  1184次
  tmnhakaw(曾造過橋)  1179次
  mkmpeayig(想要用燻具燻)  1157次
  teeeran(都很奇異)  1053次
  teacih bui(差一點射中)  1655次
  Gmdara babuy(殺豬)  1625次
  ga msbaang(在躺下休息)  1500次
  Cipung su kida(不少了)  1282次
  Stcipiq mkan(一點一點的吃)  1267次
 
句子   Skndgiyal na trtru bi ka hbaraw seejiq.(以一擋十。(太魯閣族諺語))  1427次
  Hmnuya dowriq su, ma mtdara ?(你眼睛是怎麼了,怎麼像血紅?)  1250次
  Msncikan dsun bbuyu mrearih o saw maaduk.(為了狩獵要搗米互相嘔氣而爭執是違反狩獵禁忌。)  1093次
  Hhjil namu kari Truku paah kari mniyah o malu balay.(你們把外來語翻成太魯閣族語非常好。)  1075次
  Spbreebu na srakaw seejiq ka laqi na o ini tgdmhaw ka hiya.(讓他的孩子弄亂別人的床他卻不在意的。)  1005次
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang