PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 


(你好!你現在的位置:首頁)

 
 

本站新聞

字首q之字根資料輸入完成 2011-02-14 yihua7275
字首"q"字根之資料輸入完成 2011-01-13 yihua7275
字首"n"之字根輸入完成 2010-12-30 yihua7275
字首"m"之字根輸入完成 2010-12-28 yihua7275
字首"L"之字根輸入完成 2010-12-14 yihua7275

最新留言

進階查詢

查詢選項
方式:

精確    模糊

範圍: 字根 單字 詞語 句子 新聞

每日字根

gmrangan
htul

每日一字

太魯閣語  mgukut
中        文  向內彎

每日一詞

太魯閣語  pngrqh pudu
中        文  星座之一種

每日一句

太魯閣語  Dmphilaw qabang suyah ka snaw Truku.
中        文  太魯閣族的男人專門用披肩的布來當被子。

熱門字詞句

字根 單字 詞語
  bling   1490次
  elu  982次
  hulis   945次
  daring   920次
  baay   890次
  keanan(預留)  1200次
  mkmpeayig(想要用燻具燻)  969次
  sgdudug(依靠……)  966次
  tmnhakaw(曾造過橋)  952次
  teeeran(都很奇異)  897次
  teacih bui(差一點射中)  1384次
  Gmdara babuy(殺豬)  1354次
  ga msbaang(在躺下休息)  1303次
  Cipung su kida(不少了)  1186次
  Stcipiq mkan(一點一點的吃)  1137次
 
句子   Skndgiyal na trtru bi ka hbaraw seejiq.(以一擋十。(太魯閣族諺語))  1210次
  Hmnuya dowriq su, ma mtdara ?(你眼睛是怎麼了,怎麼像血紅?)  1038次
  Msncikan dsun bbuyu mrearih o saw maaduk.(為了狩獵要搗米互相嘔氣而爭執是違反狩獵禁忌。)  960次
  Spbreebu na srakaw seejiq ka laqi na o ini tgdmhaw ka hiya.(讓他的孩子弄亂別人的床他卻不在意的。)  905次
  Hhjil namu kari Truku paah kari mniyah o malu balay.(你們把外來語翻成太魯閣族語非常好。)  868次
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang