PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 


(你好!你現在的位置:首頁)

 
 

本站新聞

字首q之字根資料輸入完成 2011-02-14 yihua7275
字首"q"字根之資料輸入完成 2011-01-13 yihua7275
字首"n"之字根輸入完成 2010-12-30 yihua7275
字首"m"之字根輸入完成 2010-12-28 yihua7275
字首"L"之字根輸入完成 2010-12-14 yihua7275

最新留言

進階查詢

查詢選項
方式:

精確    模糊

範圍: 字根 單字 詞語 句子 新聞

每日字根

aa
gihu

每日一字

太魯閣語  bbuhay
中        文  要用扉子粉拍打

每日一詞

太魯閣語  kmnegasut qmeepah
中        文  工作乾淨俐落

每日一句

太魯閣語  Dmphiyug sapah ka qpahun dha.
中        文  他們的工作是蓋房子的人。

熱門字詞句

字根 單字 詞語
  bling   1444次
  elu  926次
  hulis   893次
  daring   881次
  baay   848次
  keanan(預留)  1151次
  mkmpeayig(想要用燻具燻)  925次
  sgdudug(依靠……)  922次
  tmnhakaw(曾造過橋)  909次
  teeeran(都很奇異)  868次
  teacih bui(差一點射中)  1347次
  Gmdara babuy(殺豬)  1321次
  ga msbaang(在躺下休息)  1262次
  Cipung su kida(不少了)  1156次
  Stcipiq mkan(一點一點的吃)  1110次
 
句子   Skndgiyal na trtru bi ka hbaraw seejiq.(以一擋十。(太魯閣族諺語))  1167次
  Hmnuya dowriq su, ma mtdara ?(你眼睛是怎麼了,怎麼像血紅?)  991次
  Msncikan dsun bbuyu mrearih o saw maaduk.(為了狩獵要搗米互相嘔氣而爭執是違反狩獵禁忌。)  927次
  Spbreebu na srakaw seejiq ka laqi na o ini tgdmhaw ka hiya.(讓他的孩子弄亂別人的床他卻不在意的。)  876次
  Hhjil namu kari Truku paah kari mniyah o malu balay.(你們把外來語翻成太魯閣族語非常好。)  820次
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang