PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 


(你好!你現在的位置:首頁)

 
 

本站新聞

字首q之字根資料輸入完成 2011-02-14 yihua7275
字首"q"字根之資料輸入完成 2011-01-13 yihua7275
字首"n"之字根輸入完成 2010-12-30 yihua7275
字首"m"之字根輸入完成 2010-12-28 yihua7275
字首"L"之字根輸入完成 2010-12-14 yihua7275

最新留言

進階查詢

查詢選項
方式:

精確    模糊

範圍: 字根 單字 詞語 句子 新聞

每日字根

grabun
bkluy

每日一字

太魯閣語  maabeenux
中        文  變成平原

每日一詞

太魯閣語  Dgiyaq tmpupu
中        文  奇萊山

每日一句

太魯閣語  Gmhini nami ka yami do ghiya ka yamu da.
中        文  我們在這裏定居你們就在那裏定居。

熱門字詞句

字根 單字 詞語
  bling   1348次
  elu  867次
  hulis   836次
  baay   817次
  daring   809次
  keanan(預留)  1112次
  mkmpeayig(想要用燻具燻)  877次
  sgdudug(依靠……)  869次
  tmnhakaw(曾造過橋)  865次
  teeeran(都很奇異)  842次
  teacih bui(差一點射中)  1276次
  Gmdara babuy(殺豬)  1266次
  ga msbaang(在躺下休息)  1207次
  Cipung su kida(不少了)  1108次
  Stcipiq mkan(一點一點的吃)  1061次
 
句子   Skndgiyal na trtru bi ka hbaraw seejiq.(以一擋十。(太魯閣族諺語))  1079次
  Hmnuya dowriq su, ma mtdara ?(你眼睛是怎麼了,怎麼像血紅?)  927次
  Msncikan dsun bbuyu mrearih o saw maaduk.(為了狩獵要搗米互相嘔氣而爭執是違反狩獵禁忌。)  900次
  Spbreebu na srakaw seejiq ka laqi na o ini tgdmhaw ka hiya.(讓他的孩子弄亂別人的床他卻不在意的。)  851次
  Hhjil namu kari Truku paah kari mniyah o malu balay.(你們把外來語翻成太魯閣族語非常好。)  744次
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang