PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 句子詳細資料)
 
 
句        子
 Smnkuxul ku bi wauwa o mndakar bi ka bubu mu han, ini sayang da.
中文翻譯
 我喜歡一個女孩,那時我母親非常阻止我,現在不會了。
註        解

 

 ()

句子屬性
 日常用語(日常用語)
 
 
 
Flag Counter
總流量:32860人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang