PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你現在的位置:查詢> 句字列表 )
 
 
目前有24378筆句子。

句子  1 mneudus babuy nii o ggbruh mu bgay mtmay sapah lupung.
解譯  我要用這一頭豬「bruh」進入我朋友的家。

句子  1 rudux ga o sdara bi gdraan.
解譯  那隻雞殺了血流很多。

句子  1. Lmingis dni smrus rusuq dowriq. 2. Mqaras ku dni rmngaw ku hyaan.
解譯  1.哭而拭淚。 2.我高興才與他說話。

句子  100 pila ka speelu na pduuy lqian na.
解譯  他拿100元給孩子省著用。

句子  18 hngkwasan ka dangi mu.
解譯  我的情人是18歲。

句子  3 bi gipu na ka bru babuy mu.
解譯  我豬只生了三隻小母豬。

句子  3 hiyi mnswayi ga o asi khwiras kana ka mnarux dha.
解譯  那三兄弟都生肋間肌肉病。

句子  3 hnegadan ka ppharis na ptlnga knan.
解譯  他讓我放 三行斜坡的套頸陷阱。

句子  3 ka rqnux nangal mu draqul kana.
解譯  我總共捕捉3隻母山羌。

句子  3 nami o gmnhakaw nami mrduung qhuni entarii yayung.
解譯  我們三個人建過橫跨河流的原木橋。

句子  3 pucing o sknddmut mu smpug mqneuqu ku.
解譯  我把三條的豬背肉當作是四條豬背肉。

句子  30 hngkawas tthakaw nami qpras ka yami da.
解譯  我們已經造了三十年的水泥橋。

句子  4 hkus do mnkingal ksun.
解譯  四把麻纖維叫可織一片布。

句子  4 pucing ka maaddmut .
解譯  四條豬背肉稱一個單位。

句子  5 ka wauwa na o gmneangu paah 1 hi ka yami.
解譯  我們是從他五個女兒中娶一位當弟媳。

 
 
 
Flag Counter
總流量:32125人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang