PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你現在的位置:查詢> 句字列表 )
 
 
目前有24377筆句子。

句子  1 mneudus babuy nii o ggbruh mu bgay mtmay sapah lupung.
解譯  我要用這一頭豬「bruh」進入我朋友的家。

句子  1 rudux ga o sdara bi gdraan.
解譯  那隻雞殺了血流很多。

句子  1. Lmingis dni smrus rusuq dowriq. 2. Mqaras ku dni rmngaw ku hyaan.
解譯  1.哭而拭淚。 2.我高興才與他說話。

句子  100 pila ka speelu na pduuy lqian na.
解譯  他拿100元給孩子省著用。

句子  18 hngkwasan ka dangi mu.
解譯  我的情人是18歲。

句子  3 bi gipu na ka bru babuy mu.
解譯  我豬只生了三隻小母豬。

句子  3 hiyi mnswayi ga o asi khwiras kana ka mnarux dha.
解譯  那三兄弟都生肋間肌肉病。

句子  3 hnegadan ka ppharis na ptlnga knan.
解譯  他讓我放 三行斜坡的套頸陷阱。

句子  3 ka rqnux nangal mu draqul kana.
解譯  我總共捕捉3隻母山羌。

句子  3 nami o gmnhakaw nami mrduung qhuni entarii yayung.
解譯  我們三個人建過橫跨河流的原木橋。

 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang