PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你現在的位置:查詢/例表>進階查詢結果)
 
 
你查詢的是,結果如下:

進階查詢:

查詢方式: 精確    模糊

查詢範圍: 字根     單字    詞語     句子     新聞

 
 
 
Flag Counter
總流量:34579人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang