PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你現在的位置:查詢/例表>進階查詢結果)
 
 
你查詢的是,結果如下:

進階查詢:

查詢方式: 精確    模糊

查詢範圍: 字根     單字    詞語     句子     新聞

 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang