PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 句子詳細資料)
 
 
句        子
 Ida bi pgkala ttqita pxal ni msskuxul o kika ksun klaun na bi ni asi tqapah smkuxul hyaan.
中文翻譯
 或許比一見鍾情更浪漫的是,漸漸瞭解一個人之後,徹底愛上了他。
註        解

 蔡光輝老師提供

 ()

句子屬性
 .(.)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang