PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 句子詳細資料)
 
 
句        子
 Saw ka aji dhqun dapil o qntaan ka pdhuq. Saw ka aji dhqun qqnita o lnglungan ka hmrinas smkaya.
中文翻譯
 腳步不能到達的地方,視野可以到達;視野不能到達的地方,精神可以飛越。-雨果
註        解

 蔡光輝老師提供

 ()

句子屬性
 日常用語(日常用語)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang