PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 句子詳細資料)
 
 
句        子
 Iya bi hlisi ka ariq seejiq, yaasa malu Utux su ini su strngi ka saw nii qnqrqilan.
中文翻譯
 不要嘲笑別人的疤;那些是你有幸無需經歷的傷,同理、感恩。
註        解

 蔡光輝老師提供

 ()

句子屬性
 .(.)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang