PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 句子詳細資料)
 
 
句        子
 Embanah ka dowriq sbirat.
中文翻譯
 兔子的眼睛是紅色的。
註        解

 

 ((來源:秀林鄉公所2017日 曆每日一句))

句子屬性
 Kari sbiyaw(古諺語)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang