PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 句子詳細資料)
 
 
句        子
 Tmaqu kana hiyi na ka huling.
中文翻譯
 狗全身都是跳蚤。
註        解

 

 (資料來源:秀林鄉公所2017 日曆每日一句。)

句子屬性
 Kari sbiyaw(古諺語)
 
 
 
Flag Counter
總流量:21295人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang