PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 句子詳細資料)
 
 
句        子
 Kslikaw! Kdrumut! Mmkay! Iya saw tapu!
中文翻譯
 手腳要勤快! 不要惰慢!
註        解

 Tngsa Tutang mkbbuyu

 (爸爸獵人的教示 (蔡光輝老師提 供))

句子屬性
 日常用語(日常用語)
 
 
 

線上流量:6人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang