PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 句子詳細資料)
 
 
句        子
 “Nasi biqan utux ka ama o mkmphilit ku cih qsahur na”msa ka bubu.
中文翻譯
 我媽媽說:「若女婿運氣好獵到獵物想要叫他要取一些內臟。」
註        解

 

 ()

句子屬性
 日常用語(日常用語)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang