PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 句子詳細資料)
 
 
句        子
 “emphayuh ku musa bbuyu”msa ka laqi su saw maaduk kari na.
中文翻譯
 你孩子說:「我去打獵會半途而廢」,他的話違反了狩獵的禁忌。
註        解

 

 ()

句子屬性
 日常用語(日常用語)
 
 
 
Flag Counter
總流量:20955人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang