PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 句子詳細資料)
 
 
句        子
 Kmndngil sulay sunan ka seejiq o mdaa bi hi ka kneini su cih ptruwas bbuyu.
中文翻譯
 別人把你當成黏著不去打獵,理所當然是因為你不想去。(太魯閣俗語)
註        解

 

 ()

句子屬性
 日常用語(日常用語)
 
 
 
Flag Counter
總流量:7743人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang