PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hramay

hiyi seejiq(人體)
中文翻譯
詞性
(1)

qndhriq hiyi [皮膚光滑]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.hramay
   (皮膚光滑)
2.dhramay
   (皮膚光滑的人)
3.dmpthramay
   (把……光滑的人)
4.emphramay
   (會……光滑)
5.empthramay
   (只會……光滑)
6.ghramay
   (只挑……光滑)
7.gmhramay
   (挑……光滑)
8.gmnhramay
   (挑……光滑)
9.gnhramay
   (用……光滑)
10.hhramay
   (都……光滑)
11.hmnramay
   (皮膚光滑)
12.hmramay
   (使……光滑)
13.hnramay
   (皮膚光滑)
14.khramay
   (變得……光滑)
15.kkhramay
   (為了……光滑)
16.kmhramay
   (想要使……光滑)
17.kmnhramay
   (皮膚光滑)
18.knhramay
   (光滑的樣子)
19.maahramay
   (光滑)
20.mghramay
   (像……光滑一樣)
21.mhhramay
   (都……光滑)
22.mkmhramay
   (想……光滑)
23.mkmphramay
   (想讓……光滑)
24.mneghramay
   (長得……光滑)
25.msnhramay
   (為了……光滑爭執)
26.mtghramay
   (露出皮膚光滑)
27.nhramay
   (原來……光滑)
28.nkhramay
   (若……光滑)
29.phramay
   (使……光滑)
30.pneghramay
   (長得……光滑)
31.pnhramay
   (到底……光滑)
32.ppshramay
   (託……光滑)
33.pshramay
   (皮膚光滑)
34.ptghramay
   (因為……光滑而死)
35.sghramay
   (跟著……光滑)
36.shramay
   (給……光滑)
37.skhramay
   (老是……光滑)
38.sknhramay
   (當作……光滑)
39.smhhramay
   (一定要要……光滑)
40.sphramay
   (託……光滑)
41.sshramay
   (為了……光滑)
42.tghramay
   (比較皮膚光滑)
43.tmhhramay
   (忙著挑選……光滑)
44.tmnhramay
   (只挑……光滑)
45.tnhramay
   (皮膚光滑……的主人)
46.tthramay
   (經常挑……光滑)
47.hrmaya
   (別……光滑)
48.hrmayan
   (長成皮膚光滑)
49.hrmayaw
   (讓……光滑)
50.hrmaay
   (讓……光滑)
51.hrmai
   (去……光滑)
52.hrmayun
   (要……光滑)
53.hrmyanay
   (幫……光滑)
54.hrmyani
   (替……光滑)
  
目前無相關詞語
目前無相關句子
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang