PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hrahu

lhang(顏色)
中文翻譯
詞性
(1)

lhang saw purah [鮮艷亮麗]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.hrahu
   (鮮艷亮麗)
2.dmpshrahu
   (美容師)
3.dmpthrahu
   (製作U+9C9C艷……的人)
4.empeehrahu
   (會U+9C9C艷)
5.empshrahu
   (會……亮麗)
6.empthrahu
   (專門……U+9C9C艷的)
7.ghrahu
   (用U+9C9C艷的……)
8.gmhrahu
   (U+9C9C艷)
9.gmnhrahu
   (U+9C9C艷的)
10.gnhrahu
   (鮮豔所得的)
11.hhrahu
   (個各都漂亮)
12.hmhrahu
   (亮麗)
13.hmnhrahu
   (顏色U+9C9C艷……)
14.hnhrahu
   (一直……U+9C9C艷的)
15.khrahu
   (使U+9C9C艷)
16.kkhrahu
   (會U+9C9C艷)
17.kmnhrahu
   (當作漂亮……)
18.knhrahu
   (漂亮的樣子)
19.maahrahu
   (艷麗)
20.mghrahu
   (像……漂亮一樣)
21.mkmhrahu
   (想要漂亮)
22.mkmphrahu
   (想使漂亮)
23.mneghrahu
   (漂亮)
24.msnhrahu
   (為了……漂亮爭執)
25.mtghrahu
   (青春)
26.nhrahu
   (原來……U+9C9C艷)
27.nkhrahu
   (如果……漂亮)
28.phrahu
   (使……漂亮)
29.pneghrahu
   (漂亮地)
30.pnhrahu
   (漂亮)
31.pnthrahu
   (亮麗的樣子)
32.pphrahu
   (使亮麗)
33.ptghrahu
   (因……漂亮而死)
34.sghrahu
   (隨著豔麗)
35.shrahu
   (遍滿……鮮豔)
36.skhrahu
   (只……U+9C9C艷)
37.sknhrahu
   (當作……亮麗)
38.smhhrahu
   (很多U+9C9C艷……)
39.sphrahu
   (光U+9C9C亮麗)
40.tghrahu
   (比較U+9C9C艷……)
41.tmhrahu
   (找漂亮)
42.tmnhrahu
   (U+9C9C艷地)
43.tnhrahu
   (U+9C9C艷……的主人)
44.tthrahu
   (經常……U+9C9C艷)
45.hrhua
   (別……艷麗)
46.hrhuan
   (艷麗)
47.hrhuaw
   (讓……U+9C9C艷)
48.hrhuay
   (讓……U+9C9C艷)
49.hrhui
   (去……艷麗)
50.hrhaun
   (要……U+9C9C艷)
51.hrhanay
   (讓……U+9C9C艷)
52.hrhuani
   (光鮮亮麗)
目前無相關詞語
目前無相關句子
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang