PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
beytaq

kuhun(情緒)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun meytaq [刺]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

qngqaya tnhngul [尖刺]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Beytaq su manu ka smbrangan?
   (長矛你用來刺什麼?)
2.Bbeytaq mu babuy ka pucing.
   (獵刀是我要用來殺豬的。)
3.Dmbeytaq qsurux ka dhiya gaga.
   (他們是射魚的人。)
4.Dmsbeytaq pucing musa bbuyu ka snaw Truku.
   (太魯閣族的男人配獵刀去打獵。)
5.Ga embbeytaq dowriq ka dhiya.
   (他們在互指對方眼睛打鬥。)
6.Embeytaq ku smbrangan bowyak.
   (我要用矛槍刺山豬。)
7.Empsbeytaq ku pucing ka musa bbuyu.
   (我配獵刀去打獵。)
8.Iya usa hiya emptbeytaq su guyuq da.
   (別去那裏你會被竹刺陷阱刺到了。)
9.Ini knarux ka meytaq qumi o maabeytaq na kiya.
   (打針不會痛是打針的技術好。)
10.Mgbeytaq mu qumi ka bbeytaq na qumi.
   (他打針的方法跟我一樣。)
11.Mnegbeytaq bi qumi ka msapuh gaga.
   (那醫生很喜歡打針。)
12.Mqmbeytaq ku bi qumi.
   (我很想打針。)
13.Msnbeytaq qumi.
   (為了打針的事爭吵。)
14.Nbeytaq su nanak ka isu uri.
   (你自己也應該刺。)
15.Mnsa ku pbeytaq qumi.
   (我去打過針了。)
16.Pnbeytaq ku qumi aji ttlung muda ka shiga.
   (我昨天去打預防感冒的針。)
17.Ini hari pnegbeytaq qumi ka msapuh gaga.
   (那醫生比較不喜歡給人打針。)
18.Wada ptgbeytaq pnsgikus dha ka huling mu.
   (我的狗死在別人長刺陷阱上。)
19.Sbeytaq mu rudu ka pucing.
   (我把刀插入刀鞘裏。)
20.Manu saan su sgpbeytaq qumi ka ini su knarux da?
   (你沒有生病跟去打針幹什麼?)
21.Smbbeytaq bi qumi ka mnarux.
   (生病者很厭煩打針。)
22.Smbeytaq pucing.
   (插入刀鞘。)
23.Smnbeytaq ku pucing ka musa ku dgiyaq shiga.
   (昨天我配著獵刀上山。)
24.Spbeytaq na qumi ka mnarux.
   (他生病去打針。)
25.Saw sqbeytaq qumi ka msapuh gaga.
   (那醫生一定要打針。)
26.Sqnbeytaq na bowyak meytaq smbrangan ka babuy.
   (豬當作山豬一樣用矛槍刺殺。)
27.Tbbeytaq guyuq kana ka seejiq.
   (人們都被短刺陷阱刺到。)
28.Tbeytaq ku pakaw.
   (我被勾刺刺到。)
29.Tgmbeytaq bi smbrangan bowyak ka tama su.
   (我父親很會用長矛刺山豬。)
30.Tnbeytaq ku guyuq ka shiga.
   (昨天我被短刺陷阱刺到。)
31.Pnbeytaw mhraw huling ka pada o tbeytaq pnsgikus da.
   (山羌被狗追跳躍時被長刺陷阱刺到。)
32.Knbngbing saang na o bitaq hmgluq snbeytaq.
   (他發怒到差一點拔刀。)
33.Gnbngtuh mu snbeytaq lmpax ka lpaxan nii.
   (這磨石是我用來磨刀鋒斷裂的。)
34.Mgbngtuh snbeytaq mu ka snbeytaq na.
   (他的刀鋒斷裂像我的一樣。)
35.Knbsus smbrangan na sbeytaq pais o tklihug bukuy.
   (他的茅槍「bsus」刺穿敵人的背部。)
36.Mgbsus su bbeytaq na smbrangan bowyak ka tama mu.
   (我父親用茅槍「bsus」刺殺山豬像你一樣。)
37.Ini thngli ka smbrangan o ini paabsus sbeytaq.
   (沒有磨尖的茅槍不好「bsus」刺東西。)
38.Ga pbsus tbeytaq snegikus dha ka huling.
   (狗被他們設的長刺陷阱「bsus 」刺到。)
39.Pnbsus ku pbeytaq pnsgikus dha ni bsiyaq ku bi mnegeiyax.
   (我被他們設的長刺陷阱「bsus」刺到,有很長時間不能工作。)
40.Mdaa su bi ptgbsus tbeytaq snegikus mu daya hiya.
   (你不要走到上方被我放長刺腳陷阱的地方被「bsus」刺。 )
41.Tbbsus tbeytaq pnsgikus kana ka rungay.
   (所有的猴子都同時被設的長刺腳陷阱「bsus」刺到。)
42.Bssani meytaq qsurux ka beytaq nii.
   (這個尖刺拿來「bsus」刺魚。)
43.Spbtut na pbeytaq knan ka huling, nangi na pqiyut knan.
   (他慫恿我「btut」撞擊狗,有意要讓我被狗咬。)
44.Gnciq mu meytaq qsurux ka beytaq nii.
   (這鐵刺桿是我用來「ciq」刺魚的。)
45.Mqmpbciq ku pbeytaq qumi nii ku qun muda.
   (感冒時我想要去「ciq」打針。)
46.Ini ku hari pnegciq pbeytaq qumi mnarux ka yaku.
   (我生病不太適應「ciq」打針。)
47.Ppciq pbeytaq uma damat nami gbiyan ka dhiya.
   (他們「ciq」刺虎魚作為我們晚餐的菜。)
48.Mnda ku ptgciq pbeytaq dowriq bbuyu ka shiga.
   (昨天因經過叢林時眼睛被「ciq」刺到。)
49.Knciyu na knan o huya beytaq dowriq.
   (他用食指指我差一點刺我眼睛。)
50.Iya ptciyu brah seejiq, embeytaq su dowriq dha da.
   (不要在別在面前用食指互相指責食指會刺到別人的眼睛。)
51.Tgduuy bi pucing ga o smkuxul bi smbeytaq pucing.
   (那比較喜歡用刀的人很會配刀。)
52.Kneetung na o empbeytaq knuwan?
   (他盲目到什麼時候?)
53.Glqanay pais ka snbeytaq dsun mu bbuyu.
   (我要帶去狩獵的刀不要拿來出草。)
54.Glqani pais ka snbeytaq nii.
   (這把刀拿去出草。)
55.Naduk mu ka pada o 5 ka tbeytaq gnegikus mu.
   (我追獵的五隻山羌是在刺樁陷阱上刺到的。)
56.Mkggirang smbeytaq pucing ka baki na.
   (他的爺爺佩掛有銹的刀。)
57.Embngtuh ka smbrangan do ini qgqi sbeytaq.
   (矛槍鈍了就刺不進去。)
58.Spgqur mu tmaan ka rudu smbeytaq mu.
   (我託父親做刀鞘。)
59.Grmun mu ka smbrangan bbeytaq na knan.
   (我要把他要刺我的矛槍弄斷。)
60.Sknegsngut na wauwa msiqa mgspung ka smbeytaq mu.
   (他像戀慕一位女孩的心一樣向我要刀。)
61.Sphrhir na knan ka sbrangan na ga, saw saman do sbeytaq na bowyak do!
   (他請我磨的長矛隔天他刺到了山豬!)
62.Hrhiray mu ka beytaq su uma.
   (讓我替你磨你要刺碬虎魚的刺。)
63.Wada ptghukut djima tbeytaq hwiras ka bubu su.
   (你媽媽因使用竹子拐杖肋骨被刺而死。)
64.Nshungi su smbeytaq pucing binaw mtmay bbuyu ga, mduuy su manu?
   (你在獵場忘了帶配獵刀看看不知你要用什麼?)
65.Shngia su smbeytaq pucing.
   (不要忘配帶獵刀。)
66.Nhungul binaw smbrangan su ga, kasi tklihug sbeytaq o!
   (你的矛若是鋒利看看,會刺穿東西喔!)
67.Pnhungul sunan ka smbrangan o musa bi sbeytaq bowyak.
   (託你磨利的長矛刺山豬很利。)
68.Thnglan ta ka smbrangan o ki ka musa bi sbeytaq.
   (我們把長矛削得很尖是容易刺進去的。)
69.Emphuyuq ku tmhungul skuy bbeytaq mu.
   (我要作尖銳的箭竹拿來刺東西。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang