PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你現在的位置:查詢> 句字列表 )
 
 
目前有24377筆句子。

句子  “thmaaw ta ka seejiq gaga”msa su o hmuya, ma su saw quyu?
解譯  你說:「我們來對他們伸舌頭」怎麼像蛇一樣呢?

句子  “thumun mu ka hiya”msa su o nhuya isu ka thuman na da.
解譯  你說:「我要放異物在他的眼睛」,萬一他撒到你的眼睛呢。

句子  “Tjyani ku samat peekan”msa ka baki su.
解譯  你的祖父說:「替我拿野獸的聲帶吃。」

句子  “tmneabuh ku kmlawa laqi ina”msa ka payi na.
解譯  她婆婆說:「她顧媳婦的孩子在懷裡。」

句子  “tmneidas ku ka yaku”msa su o, ma yaa isu ka smnalu idas.
解譯  你說:「我是精通月亮的。」那麼月亮是你創造的囉。

句子  “tmnhuway su bi alang hiya”msa o bhangan balay.
解譯  時常聽到「你是那個部落很慷慨的人」。

句子  “Uqi cina bgiya”msa su o pphtul su nusa mu ngangut?
解譯  你對我說「吃虎頭蜂」是不是使我上廁所便秘呢?

 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang