PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
sdaring

- (暫不分類)
中文翻譯
詞性
呻吟
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Peakay bi psdaring knan ka mnarux mu brah.
   (我的肺病讓我痛的呻吟著。)
2.Mnarux ku o ppeakay psdaring knan qqbahang na miyah qmita knan ka laqi mu.
   (令我呻吟的病痛讓我的孩子聽到了就來看我。)
3.Dmpsdaring rdanan djiyun dha ka laqi.
   (孩子向父母祈求零用錢。)
4.Mnarux su do ida su empsdaring .
   (你生病時一定會呻吟。)
5.Saw aji na kksdaring o naa huya sun ka malu?
   (為了不使他呻吟不曉得該怎麼做比較好呢?)
6.Knsdaring na o ini paataqi kngkmanan.
   (他連夜呻吟讓人無法睡眠。)
7.Mkmsdaring ku bi o ini iyah biyax mu da.
   (很想呻吟我卻沒有力氣了。)
8.Niqan msula su o msdaring su emaan?
   (你有所缺乏向誰祈求?)
9.Emeima namu ka mssdaring balay?
   (你們那一個比較會互相要求?)
10.Niqan msula su o nsdaring su knan, ma su thksaw bi.
   (你有所求時應該向我伸手求援,你怎麼會裝蒜。)
11.Ini pnegsdaring ana hmuya ka baki mu.
   (我祖父無論如何不會呻吟。)
12.Pnsdaring qrqilun babaw dxgal kana ka seejiq.
   (人們因世上的苦難都呻吟著。)
13.Ida niqan ka ppsdaring sjiqun.
   (一定會有使人呻吟的事。)
14.Manu da psdaring sunan ga, aji su mnsa “ungat bi ssdaring mu yaku” ?
   (是什麼事讓你哀求,你不是說過: 「我沒有什麼要哀求的事嗎?」)
15.Ana ku asi sdaring , rinah mnarux hnlitan na.
   (我再怎麼呻吟,仍被病所刺痛。)
16.Hiya o sgsdaring nanak, ungat sdringan ka hiya.
   (他只向人哀求,不接受別人求援。)
17.Niqan pgspngun na o saw sksdaring knan ka rudan mu.
   (我父母有事要求時,總是會向我哀求。)
18.Spsdaring na knan ka pgspngun na buan.
   (他透過我去向母親要求。)
19.Mnarux puru ka ssdaring mu balay hnlitan na.
   (重病發作使我最感到痛得呻吟。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:7740人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang