PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
dmahaw

- (-)
中文翻譯
詞性
設套頸陷阱
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Teewingi pslumux ka dmahaw rapit.
   (設飛鼠套頸陷阱的間隔要大。)
2.Mkbbaang dgiyaq dmahaw ka baki mu.
   (我祖父沿著山的正面放樹上套頸陷阱。)
3.Empkbaraw ku dmahaw rapit ka saman.
   (明天我要在上面設套頸陷阱。)
4.Tbragi dmahaw rapit ka isu.
   (你在上方裝設捕捉飛鼠的套頸陷阱。)
5.Gmnbayu ku dgiyaq dmahaw ga, thrngas ku mkan ka rapit.
   (我選在窄小的山上設捉飛鼠的套頸陷阱,捉的飛鼠吃不完。)
6.Btaqay ta ribaq ka dmahaw rapit.
   (我們放飛鼠的套頸陷阱到後山的為止。)
7.Nii ku dmahaw rapit yahun su mkan.
   (我在設套頸陷阱捉飛鼠給你吃。)
8.Kkdahaw kana ka dgiyaq ga o kndkaanay ta dmahaw.
   (若要使那山都是套頸陷阱我們一起去設。)
9.Ini namu sai dmahaw do dhganay mu ki da hug?
   (你們不去設套頸陷阱的地方讓我去放好嗎?)
10.Gmndaya ku dmahaw rapit.
   (我選在上面設飛鼠陷阱過。)
11.Jyagani dmahaw rapit knan ka risaw su.
   (請你的男孩幫我放套足陷阱。)
12.Driay ta dmahaw ka dnhagan na hiya.
   (我們再去他放過套頸陷阱的樹上放。)
13.Sknegbalay mu elug dmahaw ka dahaw rapit.
   (我把捕捉飛鼠的捕捉器像開平緩路一樣設置。)
14.Spgbalay dgiyaq ka dmahaw rapit.
   (設置捕捉飛鼠的陷阱是一直線設置。)
15.Gblayan mu dmahaw ka sipaw gaga.
   (我在對面橫著一直線放置陷阱。)
16.Hwnika su psdmahaw brah seejiq hug.
   (不要在人的面前伸腰。)
17.Edaaw ta dmahaw ka sipaw gaga.
   (讓我們仍然在對面設飛鼠的套頸陷阱。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang