PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
csiyus

- (-)
中文翻譯
詞性
火藥不擊發
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Gnbsqar mu mirit ka puniq su o ensuwil csiyus.
   (我用你的槍射山羊有時沒有擊發。)
2.Csiyus isu ka damat gaga.
   (你來炒那道菜。)
3.Csiyus ka patus mu da.
   (我的槍火藥不擊發。)
4.Dmcsiyus uqun ka dhiya gaga.
   (他們是炒菜的人。)
5.Emcsiyus ku damat.
   (我要炒菜。)
6.Encsiyus su bi qmuci kmtuy masu hki, trilun su esig sulay da.
   (如果你收小米放屁時,你的屁股會長膿包。)
7.Gmncsiyus ku idaw paah bilaq ka yaku.
   (我從小就炒飯。)
8.Gmpcsiyus damat mkan ga o ini ekan aji pncsiyusan.
   (只吃菜炒過的人是不會吃沒有炒過的菜。)
9.Gncsiyus mu mkan ka uqun ku nbuyas.
   (我吃炒過的東西而拉肚子。)
10.Qmuyux do asi kcsiyus kana ka puniq nami.
   (下雨時我們每個人的槍都不擊發了。)
11.Aji kkcsiyus ka patus namu o iya psmri ka emputung na.
   (為了不使你們的槍不擊發的話火藥別弄濕。)
12.Kmpcsiyus su damat o ptsiyusi nanak uqun su.
   (你想吃炒的菜你炒自己吃的。)
13.Maatncsiyus kana ka uqun do kmsiyi uqan da.
   (菜都是炒的吃起來會吃膩。)
14.Mgcsiyus mu ka ccsiyus na.
   (他像我炒的方式一樣。)
15.Mkmpcsiyus ku pngsul.
   (我想要炒蝸牛。)
16.Mnegcsiyus bi damat ka kuyuh mu.
   (我太太很喜歡炒菜。)
17.Msnpcsiyus nami damat dmgiyal qalu.
   (我們為了炒菜放太多油而爭吵。)
18.Ncsiyus binaw patus su ga, isu ka buun pais do o!
   (如果你的槍不擊發看看,你會被敵人擊中喔!)
19.Pcsiyus su damat o spung ka qalu na.
   (你要炒菜用油適量。)
20.Pncsiyus ka qsurux o malu bi uqun.
   (煎的魚很好吃。)
21.Pncsiyus qmuci brah risaw ka wauwa o bitaq mk3 jiyax uqun siqa.
   (小姐在男人面前放屁羞愧了三天時間。)
22.Ini pnegcsiyus ka puniq bnarig mu.
   (我買的槍不能擊發。)
23.Ppcsiyus bi hlama knan ka baki mu.
   (我爺爺常叫我煎糯米糕。)
24.Scsiyus na bi wawaq ka dangi na.
   (他為他的女朋友炒野肉。)
25.Miyah sgcsiyus damat mu ka laqi.
   (小孩子跟著我來炒菜。)
26.Saw skcsiyus sbsqar ka patus nii.
   (這槍老是不擊發。)
27.Skncsiyus mu qsurux ka karang ubal.
   (我炒毛蟹像煎魚一樣。)
28.Smcsiyus bi uqun ka embbiyax sayang.
   (現在的年青人需要吃很多炒的菜。)
29.Spcsiyus mu enaan mu ka spriq utux.
   (我讓我媳婦炒昭和菜。)
30.Tcsiyus dha damat o smqqalu balay.
   (他們炒的菜需要很多油。)
31.Tgcsiyus su ka ini pnegqalu.
   (你炒的菜油不會太多。)
32.Tmncsiyus ku patus smmalu ka shiga.
   (昨天我專修不擊發的槍。)
33.Csiyusa su msqar rqnux ha.
   (射鹿時槍不要不擊發。)
34.Csiyusan na msqar ka bowyak do wada msbitaw qduriq.
   (他射山豬時沒有擊發山豬跳躍地逃掉了。)
35.Csiyusaw mu ka qsurux uqun su.
   (我要煎魚給你吃。)
36.Csiyusi damat ka isu sun mu ka ina.
   (我叫我的媳婦說妳來炒菜。)
37.Laqi na o csiyus ddakil na.
   (他孩子這麼快的長大。)
38.Mgimax ku puyaw pcsiyus damat ka sayang.
   (現在我要炒配小魚的菜餚。)
39.Saw skhangut damat ka Truku suuxal ini pcsiyus.
   (以前太魯閣族老是煮菜不炒菜。)
40.Tama su o hmdayu bi idaw pncsiyusan.
   (你爸爸常帶炒飯的便當。)
41.Bubu mu o phdayu bi pncsiyusan balung.
   (我母親很會讓我帶煮炒蛋便當。)
42.Gmnhngak ku pcsiyus pririh ribaw tdruy ka shiga.
   (昨天我放輪胎的氣換車胎。)
43.Mkla su pcsiyus damat hug?
   (你會炒菜嗎?)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang