PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
bqbuq

- (-)
中文翻譯
詞性
「buq」使……搖動
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Biyax bgihur paru snii o bitaq bqbuq pusu pneurung sapah.
   (最近的颱風強到房屋的支撐木「buq」搖動。)
2.Embqbuq bi mnbuwa ka nhapuy su da.
   (你煮的「buq」滾開了。)
3.Empbqbuq mnbuwa aji biyaw ka pnsaya su da.
   (你煮的快要「buq」滾燙。)
4.Gbqbuq mu hmgluq 1 ka erut hligan lukus.
   (我要拔掉一個曬衣架的柱子。)
5.Gmbqbuq pneurung sapah ka bgihur paru snii.
   (這次颱風把我房子的支撐木被搖動。)
6.Gmnbqbuq ku erut para sangi prihan mu bgurah ka shiga.
   (昨天我把胡瓜架子柱子拔掉換新。)
7.Gnbqbuq mu erut qnalang o embbruq baga mu da.
   (我搖動圍籬的柱子使我的手都起泡了。)
8.Maabqbuq mnbuwa ka pnsaya su da.
   (你先煮的水要「buq」聲滾燙了。)
9.Mgbqbuq tnegli yudun mu ka yudun su.
   (你水管冒出來的「buq」響聲像我的一樣。)
10.Mnbqbuq bi mnbuwa ka dndang mu qsiya.
   (我煮的開水已經「buq」聲滾燙了。)
11.Mnegbqbuq bi mnbuwa ka qsiya tnegli paah yudun.
   (從水管冒出來的水「buq」聲掉入積水槽。)
12.Hmut msbqbuq thngay asu ka qsiya pnsyudun mu.
   (從我水管流出的水「buq」聲蓄滿蓄水桶。)
13.Msnbqbuq nami erut biyi wana yaku paakuyun na.
   (我們為了只利用我去搖動工寮的柱子而爭執。)
14.Babaw bgihur paru ga, mtgbqbuq kana ka pusu pneurung sapah.
   (颱風過後,所有支撐房子的木頭都鬆動了。)
15.Nbqbuq su nanak ka kana pusu qhuni knparu bgihur snii ga.
   (因上次的大颱風難怪樹根都被搖鬆了。)
16.Embngbing bi ka tahut o pbqbuq bi pnbuwa nhapuy.
   (熊熊大火使煮的食物容易滾燙。)
17.Pnbqbuq kacing pghguh ka erut qnalang na.
   (他的圍牆柱子被牛擦身而動搖。)
18.Ini pnegbqbuq ka dndang su qsiya o smmdaruh mahan.
   (你的開水沒有「buq」聲滾熟喝起來半生味。)
19.Psbqbuq bi pnbuwa nhapuy ka qhuni sraw.
   (九芎樹當柴火燒很快使水「buq」聲煮沸。)
20.Wada ptgbqbuq mrmux dndang qsiya ka laqi na.
   (他孩子因「buq」聲掉到滾燙的水裡而死。)
21.Sbyaxan mu smungu ka tahut do asi qbqbuq mnbuwa da.
   (我要炊火使水「buq」聲很快煮沸。)
22.Qnbqbuq pnsealu na o lmupus mtalux qsiya.
   (他蒸的東西熱氣「buq」聲沸騰噴出。)
23.Qqbqbuq mnbuwa ka dndang su o sbyaxi bi smungu.
   (為使你煮的水很快「buq」聲煮沸就必須添加柴火。)
24.Ini sbqbuq mnbuwa ka nhapuy bunga o smmdaruh uqan.
   (地瓜沒有發出煮沸的「buq」聲吃起來半生不熟。)
25.Mha ku sgbqbuq 1 erut biyi tama mu.
   (我要去搖動我父親工寮的一根柱子。)
26.Smbqbuq pusu djima ka bgihur.
   (颱風使竹子的根動搖。)
27.Spbqbuq na pdngdang knan ka qsiya mahun na.
   (他託我「buq」聲煮開他要喝的開水。)
28.Saw sqbqbuq pneurung sapah pghguh ka kacing.
   (牛老是在房屋的支撐木擦身使房屋動搖。)
29.Sqnbqbuq mu tnegli qsiya embahang ka kacing ga smhmu langu qsiya.
   (我把牛小便的聲音聽成是蓄水「buq」的聲音。)
30.Tbqbuq erut hmurah qnalang kana.
   (大家都同時在搖圍牆的柱子拆圍牆。)
31.Tgbqbuq bi mnbuwa ga do basaw ki da.
   (那比較會發出煮沸「buq」的聲音端出來。)
32.Gaga tmbqbuq erut qnalang ka tama mu.
   (我父親在搖動圍牆的柱子。)
33.Tmnbqbuq ku msaya damat ka yaku.
   (我先燒水發出「buq」聲煮菜。)
34.Ima tnbqbuq ka erut rpun mu gaga?
   (誰搖動我穀倉的柱子?)
35.Ttbqbuq na erut qnalang o mk5 sayang da.
   (他一直搖動圍籬的柱子已經五天了。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang