PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
bbula

- (-)
中文翻譯
詞性
別挑水
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Lala bi bbaki ka qmpahan mu miyah tmbbulang.
   (我的田地很多鳥來吃雞母蟲。)
2.Knbowluk pnlkusan kiyikuyuh sayang o naa asi bbulang.
   (現在婦女穿的迷你裙,乾脆裸體好了。)
3.Mkmbubul ku bbulan su ka saman.
   (明天我想在你的水源挑水。)
4.Msnbubul bbulan ni gaga mreurus qsiya do saw bisay huriq da.
   (為了挑水的水源互相潑水而爭吵使全身濕透。)
5.Mubul bbulan.
   (去挑水的地方挑水。)
6.Pbubul ku bbulan tama su ka yaku.
   (我要在你父親的水源挑水。)
7.Mhuway su balay, pnbubul su bbulan su knan.
   (謝謝你,你讓我使用你水源挑水。)
8.Ptgbubul ku bbulan tama su ka yaku.
   (我在你爸爸的水源挑水而死。)
9.Hmuya ma su sknbubul bbulan su ka bbulan seejiq?
   (你為什麼把別人的水源當作是你挑水的水源呢?)
10.Bbula qsiya nubul mu.
   (你不要去挑我挑過的水。)
11.Bbulan rudan mu paah sbiyaw ka nii.
   (這裡是我祖先從以前挑水的地方。)
12.Bbulaw ta cih qsiya su hug?
   (我挑一點你的水好嗎?)
13.“bbulay ta qsiya su hug? ”sun ku na.
   (他對我說:「讓我來挑你的水好嗎?」)
14.Ini bbulang trima brah seejiq ka kuyuh Truku seuxal.
   (以前的太魯閣族婦女不會在人面前脫光衣服。)
15.Mkmbbulang ku tuhuy hidaw qmpah psbiyax hiyi.
   (我想脫衣服曬太陽工作來強健身體。)
16.Nbbulang su bi brah hlmadan hki, empeeki klaun su.
   (若你在親哥哥弟弟面前脫衣看看,你就會知道後果。)
17.Pbbulang bi dgiyaq ka bgihur paru.
   (颱風使山吹的光禿禿。)
18.Tbbulang trima kana ga, ini ku tduwa qun siqa ka yaku.
   (都同時光著身洗澡,我因害羞不脫。)
19.Nii ku tmbbulang siyang ngalun mu qalu.
   (我專取肥肉榨成豬油。)
20.Tgbuwan sari qluqun ka embbulang ungat gamil.
   (里仔芋比較光滑無根。)
21.Dmhganay su rmgrig embbulang ka laqi.
   (不要讓孩子觀看脫衣舞。)
22.Dmpthghug bbulan qsiya ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門鑿水井。)
23.Asi khghug bbulan qsiya kana ka ngangut sapah dha.
   (他們家的庭院都是水井。)
24.Knhghug bbulan qsiya nami o gqguq hunat gaing.
   (我們用的水井深度非常深。)
25.Msnhghug nami empgeeluk bbulan qsiya.
   (我們為了搶水井而發生爭執。)
26.Wada ptghghug bbulan qsiya ka 1 yami hiya.
   (我們那裡有一個人因掉入水井裏而死。)
27.Maah ku sghghug bbulan su ha?
   (我要去依靠你的水井提水好嗎?)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang