PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
tbsqur

- (-)
中文翻譯
詞性
上吊的
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Dmptbsqur mhuqil ka lutut dha.
   (他們的親戚都是吊死的。)
2.“emptbsqur ku mhuqil” msa ka kuyuh gaga.
   (那婦女說:「我要上吊自殺。」)
3.Gmntbsqur ku smku bqrus dha ka yaku.
   (我埋葬過自殺吊死的人。)
4.“mqmtbsqur ku thrakas mnarux mu”msa ka baki mu.
   (我祖父說:「因病想先自盡」。)
5.Ini bi pnegtbsqur ka lutut su.
   (你家族不會上吊自殺。)
6.Qmtbsqur bi siqa nuda na ka lupung su.
   (你的朋友因過失而害羞想上吊自殺。)
7.Tbsqur ka seejiq o naqih bi skuan.
   (上吊自殺的人埋起來非常難看。)
8.Ttbsqur na mkan seejiq o bsqran dha mkan uri da.
   (他打架勒死別人而別人也會勒死他。)
9.Ttbubu na ka tama mu o mnlala smulu tbsqur ka bubu mu.
   (我父親對母親施暴使我母親好幾次想要上吊自殺。)
10.Msnbuwax dowriq na empruq nbuan btunux do huya bi tbsqur.
   (他U+7232了眼珠被石頭打到破而差一點上吊。)
11.Dmpteegul tbsqur mhuqil ka lutut su.
   (他的親戚有上吊自殺的遺傳(歪風) 。)
12.Tneegul tbsqur ka seejiq ga nbsian gaga.
   (那被守忌中的人是上吊自殺的。)
13.Wada ptgasil haut towkan tbsqur ka tama na.
   (他爸爸為了用背網的梱帶上吊自殺。)
14.Gnshgihu mu tmukuy ka masu, ki ka sklaan mu kmtuy ini tbsqur.
   (我在不同的時間播種的小米是為了趕上收割時過熟而垂下。)
15.Wada ptghabuk tbsqur ka risaw na.
   (他的兒子用腰帶吊死。)
16.Dmtmhma tbsqur ka lutut dha.
   (他們的家族上吊時伸出舌頭的人。)
17.Mtghma mhuqil tbsqur ka seejiq .
   (上吊而死的人會伸出舌頭。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang