PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
nbrut

- (暫不分類)
中文翻譯
詞性
應該……「brut」聲
psping(副詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Gmnbrut ku tmalang mmgrbu ka yaku.
   (我每天早上「brut」聲跑步過。)
2.Gnbrut mu ptalang ka wawa kacing rwaan mu.
   (我戲耍小牛發出「brut」蹦跳聲。)
3.Knbrut na tmalang o mdka brut kacing.
   (他像牛「brut」走路的聲音。)
4.Mnbrut nami tmalang hmrapas ka shiga.
   (昨天我們一起「brut」聲跑步玩耍過。)
5.Msnbrut nami tmalang pskiyux bi knan ka snaw mu.
   (為了我先生強迫我「brut」聲跑步而發生爭執。)
6.Nbrut su nanak rmgrig, ma su asi ka yaku uri?
   (你應該自己「brut」聲跳舞就好了,為什麼一定要我跳呢?)
7.Pnbrut bi ptalang paah bilaq ka laqi o ini knru mslikaw tmalang.
   (讓小孩子從小「brut」聲的練跑,果然跑的快。)
8.Sknbrut mu hnang mirit ka huling.
   (我把狗「brut」聲當作山羊的聲音。)
9.Tmnbrut ku tmalang paah qnlqian mu ka yaku.
   (我一直從孩童時就「brut」聲跑步。)
10.Gmnbrutul pkmalu smapuh kiya o wada tbarah isil da.
   (那個治好過發腫的已經搬到別的地方了。)
11.Gnbrutul su meytaq ka qumi do qdaani ki da.
   (你用來注射過發腫的針就要丟棄。)
12.Kmnbrutul qmita ngahut baga mu ka kuyuh su.
   (你的妻子把我手上的肉繭看成是發腫。)
13.Knbrutul hiyi na o srngat na knrxan.
   (他滿身是發腫痛得呻吟。)
14.Msnbrutul ku qnqan rudu pngasuy do saan mu smaruk ka pngasuy da.
   (我因被毛毛蟲的繭咬發腫就去燒毛毛蟲。)
15.Nbrutul qaqay mu o wada malu da.
   (我原來發腫的腳已經好了。)
16.Pnbrutul ku nkan mu qtali ka hiyi mu.
   (我的身體因吃蝗蟲而發腫過。)
17.Sknbrutul mu qmita ka ngahut baga na.
   (我把他手上的繭肉看成是發腫。)
18.Tmnbrutul ku rmisuh qbulit kacing mu.
   (我以火灰擦我牛的腫塊。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:7739人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang