PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
nbru

- (暫不分類)
中文翻譯
詞性
原來……小豬
psping(副詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Maaawing liwang ka nbruyan qnthran.
   (原來肥胖現在變得瘦小。)
2.Gmnbru ku ptjiyal bowyak ka shkawas.
   (我去年專捉過小山豬。)
3.Gnbru mu kana ka dxgal mu.
   (我所有的地是用小豬換來的。)
4.Ma su kmnbru babuy mu, mmenu duri ka knthuk sun su?
   (你怎麼把我的豬看成是小豬,你說公豬該多大呢?)
5.Knbru na o sbbru uqan.
   (小豬吃起來有小豬味。)
6.Msnbru na mkan seejiq ka kumay.
   (熊為了自己小熊會攻擊人。)
7.Nbru mu ka ga na tbgan gaga.
   (他養的小豬原來是我的。)
8.Sknbru na kumay qmita ka tatat huling.
   (他把小狗看成是小熊。)
9.Tmnbru sknpatan ka babuy mu.
   (四天前我的母豬生過小豬。)
10.Gmnbruh ku mrmux bling lhngaw qmrak klaway kangi ka yaku.
   (我曾「bruh」進入岩洞抓蝙蝠。)
11.Gnbruh mu mtmay libu qmrak ka mtali bi rudux.
   (我用「bruh」進入雞籠去抓很怕被抓的雞。)
12.Knbruh na likaw mrmux bling ka qowlit o ana ngiyaw ini skla.
   (老鼠快速地「bruh」進入洞裡連貓都趕不上。)
13.Mnbruh mtamay o wada mlatat duri.
   (曾「bruh」進入又出去了。)
14.Msnbruh mtmay sapah wauwa ka 2 risaw.
   (二個男青年為了「bruh」進入小姐家爭風吃醋。)
15.Nbruh su mtmay nhari, ma su mgaya knan!
   (你應該趕快「bruh」進入,你對我有什麼顧忌!)
16.Pnbruh na pstmay ka laqi o huya qlqah nhapuy.
   (他讓孩子「bruh」進入差一點踏到飯。)
17.Sknbruh na mtmay sapah na ka sapah mu.
   (他「bruh」進入我家當作他家一樣。)
18.Tmnbruh bi mtmay bbuyu ka rudan mu.
   (我父親專門「bruh」進入過深山打獵。)
19.Ima tnbruh mtmay ka qrunang hiya?
   (是誰「bruh」進入過那裏的獵場?)
20.Empnbruq mnbuwa ka pnsaya su ga da.
   (你煮的開水要「bruq」聲滾燙了。)
21.Gnbruq hnang glu na rmqun o mdka hnang glu su.
   (他「bruq」聲喝水喉嚨發出的聲音像你一樣。)
22.Mnbruq mnbuwa suni na ka nhapuy su.
   (你煮的飯早已「bruq」聲沸騰了)
23.Msnbruq nami mimah qsiya ini phhjiq uqun huwaw.
   (為了口渴「bruq」聲喝水他們互不相讓而爭吵。)
24.Asi su ka pnbruq mimah bgu?
   (你一定要「bruq」聲猛喝湯嗎?)
25.Qnbruq hnang glu na rmqun o mdka hnang glu su.
   (他吞食喉嚨發出大的「bruq」聲跟你一樣。)
26.Sqnbruq na mimah qsiya ka sinaw masu.
   (他把小米酒當作水「bruq」猛喝。)
27.Tmnbruq ku mimah bgu rapit ka sgbiyan o ana sayang ida ku mtkla na.
   (昨晚我一直「bruq」猛喝飛鼠湯到現在我還回味無窮。)
28.Gmnbrut ku tmalang mmgrbu ka yaku.
   (我每天早上「brut」聲跑步過。)
29.Gnbrut mu ptalang ka wawa kacing rwaan mu.
   (我戲耍小牛發出「brut」蹦跳聲。)
30.Knbrut na tmalang o mdka brut kacing.
   (他像牛「brut」走路的聲音。)
31.Mnbrut nami tmalang hmrapas ka shiga.
   (昨天我們一起「brut」聲跑步玩耍過。)
32.Msnbrut nami tmalang pskiyux bi knan ka snaw mu.
   (為了我先生強迫我「brut」聲跑步而發生爭執。)
33.Nbrut su nanak rmgrig, ma su asi ka yaku uri?
   (你應該自己「brut」聲跳舞就好了,為什麼一定要我跳呢?)
34.Pnbrut bi ptalang paah bilaq ka laqi o ini knru mslikaw tmalang.
   (讓小孩子從小「brut」聲的練跑,果然跑的快。)
35.Sknbrut mu hnang mirit ka huling.
   (我把狗「brut」聲當作山羊的聲音。)
36.Tmnbrut ku tmalang paah qnlqian mu ka yaku.
   (我一直從孩童時就「brut」聲跑步。)
37.Gmnbrutul pkmalu smapuh kiya o wada tbarah isil da.
   (那個治好過發腫的已經搬到別的地方了。)
38.Gnbrutul su meytaq ka qumi do qdaani ki da.
   (你用來注射過發腫的針就要丟棄。)
39.Kmnbrutul qmita ngahut baga mu ka kuyuh su.
   (你的妻子把我手上的肉繭看成是發腫。)
40.Knbrutul hiyi na o srngat na knrxan.
   (他滿身是發腫痛得呻吟。)
41.Msnbrutul ku qnqan rudu pngasuy do saan mu smaruk ka pngasuy da.
   (我因被毛毛蟲的繭咬發腫就去燒毛毛蟲。)
42.Nbrutul qaqay mu o wada malu da.
   (我原來發腫的腳已經好了。)
43.Pnbrutul ku nkan mu qtali ka hiyi mu.
   (我的身體因吃蝗蟲而發腫過。)
44.Sknbrutul mu qmita ka ngahut baga na.
   (我把他手上的繭肉看成是發腫。)
45.Tmnbrutul ku rmisuh qbulit kacing mu.
   (我以火灰擦我牛的腫塊。)
46.Gmnbruwa ku embahang hnang na ka skeeman o ini ku taqi.
   (昨晚我聽到他吼叫聲整夜沒睡好。)
47.Gnbruwa mu tmaga mhuma ka sangi o asi spug pungu mghiyi.
   (我等著打雷時種的胡瓜結實纍纍。)
48.Kmnbruwa embahang hnang qowngu ka baki mu.
   (我祖父把砲聲當成打雷聲。)
49.Knbruwa na shiga o mdka ranaq ka liwaq na.
   (昨天雷電像火一樣大。)
50.Mnbruwa ka sngkaxa o embruwa duri ka sayang.
   (前天曾打雷過,今天又打雷了。)
51.Msnbruwa saang tama na ni qduriq sapah mu ka laqi na.
   (因他的父親在大發雷霆他孩子就逃到我家。)
52.Sknbruwa mu embahang ka hnang qowngu.
   (我把高砲聲聽成雷聲。)
53.Tmnbruwa ku qmita karat ka yaku.
   (我是專門觀看天上打雷的情形。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:4166人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang