PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
brihan

- (-)
中文翻譯
詞性
毫無用處
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Ga tmbbahing ungat bi brihan kuyuh na ka snaw kiya.
   (那先生在責罵他懶惰的妻子。)
2.Ssbiyax na knan o niqan brihan.
   (他對我的鼓勵很有幫助。)
3.Ungat bi brihan ka laqi mu, spjian bi rngagan.
   (我的孩子一點都沒有用講不聽。)
4.Tmndadal ku ga, ungat ku brihan uqan kuyuh do asi mu kbaka hi.
   (當我娶妾後, 常被妻子咒罵的,受夠了。)
5.Gndaung su qmpah jiyax sayang o khnu snbrihan su?
   (你今天作吊勾賺了多少錢?)
6.Gndngil mu smbarig o lala bi smbrihan mu da.
   (我賣黏膠賺來很多利益。)
7.Tmndudux ku quwaq, ki ka brihan mu balay.
   (摘龍鬚菜梢是我的經濟來源。)
8.Gnegbiyuk mu weela mniyah o ki ka sbrihan mu.
   (我當峽谷的導遊就是我收入來源。)
9.Ttgeabu na hiyi o ki brihan na.
   (他的經濟來源靠按摩。)
10.Negrgar binaw qmpahan su ga, empeungat brihan mkadang ka parih su.
   (若你的田地為礫土看看,你工作用的鋤頭將會不鋒利。)
11.Tmnegsilung nami tmqsurux o ki brihan nami.
   (捕魚是我們收入的來源。)
12.Nhibaw kana binaw qmpahan su ga ni, naaki sbrihan su.
   (若你的田地都是種楊桃看看,你會因此賺到錢。)
13.Tghksaw malu bi seejiq ga o hmnuya ungat bi brihan.
   (裝著好的那個人原來沒有用。)
14.Gmnhma babuy gmbarig ka tama mu o ki sbrihan na.
   (我父親只賣豬舌的收入。)
15.Tthngak dha tahut o ki brihan dha.
   (他們為了賺錢經常做煤氣的工作。)
 
 
 

線上流量:6人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang