PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
sbngut

- (-)
中文翻譯
詞性
會打噴嚏……
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Saw ka dmpsbngut o ini tduwa musa mgsbu.
   (那些容易打噴嚏的人不能去打獵。)
2.Empsbngut ku han.
   (我要打噴嚏一下。)
3.Kmsbngut su o iya pqrii knan ka muhing su.
   (你想要打噴嚏時鼻子不要向我。)
4.Knsbngut na o bitaq msnguruq.
   (他打噴嚏直到流鼻血。)
5.Aji su ksbngut o qani sapuh.
   (為了使你不打噴嚏就吃藥。)
6.Mgsbngut wauwa ka bngut risaw gaga.
   (那男人的噴嚏很像女人一樣。)
7.Mkmsbngut ku o wada embrinah, hawan bi msa ku.
   (我想打噴嚏卻沒有,實在很可惜。)
8.Misan o mnegsbngut ta balay.
   (冬天我們很容易打噴嚏。)
9.Mnsbngut ku ni wada malu da.
   (我打噴嚏過已經好了。)
10.Yasa mskuy ka karat ni msbngut da.
   (因天冷而引起打噴嚏。)
11.Nsbngut su hngali hari, ma su sbngut babaw damat.
   (你應該過去一點打噴嚏,怎麼在菜餚上面了。)
12.Mnegbiyax seejiq o ini pnegsbngut daan muda.
   (健康的人感冒不會打噴嚏。)
13.Pnsbngut mu ka ngusul o musa qmapan dqras seejiq.
   (我打噴嚏的鼻涕噴到別人的臉上。)
14.Psbngut bi rbuhan na ka rabuh.
   (情人使他的對方常打噴嚏。)
15.Sbngut ka huling o ga niqan wili muhing.
   (會打噴嚏的狗是因為鼻子有水蛭。)
16.Saw sksbngut mgrbu ka rudan.
   (老人老是在早上打噴嚏。)
17.Ini iyah ssbngut ka wili.
   (水蛭不會因打噴嚏出來。)
18.Tbbngut kana o sbngut ku yaku uri da.
   (都同時打噴嚏我也跟著打噴嚏了。)
19.Tgsbngut bi gaga ka ga uqun muda.
   (那比較會打噴嚏的是在感冒。)
20.Ima tnsbngut ka ngusul nii?
   (這鼻涕是誰打噴嚏的?)
21.Sdnguq mtaqi ka qbsuran mu snaw o rkrakan mu bbalaw rudux muhing do sbngut da.
   (我哥哥睡覺打鼾時,我用雞的羽毛搔癢他的鼻孔他就打噴嚏了。)
22.Hmnengak ku mkan ni pqsul muhing ka pulas idaw do mnlala ku sbngut.
   (我吸氣吃飯時,碎飯卡在鼻孔而致使我多次打噴嚏。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang