PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
psbkug

- (暫不分類)
中文翻譯
詞性
要排
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Dai gmeagiq psbkug hug?
   (把參差不齊的整理起來好嗎?)
2.Qpahun dha o dmpteanak psbkug euda.
   (他們的工作是專門分類計畫。)
3.Sseanak na o mkla bi psbkug.
   (他做分類也很會排列。)
4.Psbkug hini ka dmpeangal gupun.
   (要拔牙的人在這裡排隊。)
5.Dmptnapa psbkug smku ka qpahun dha.
   (整理貨物是他們的工作。)
6.Dmpsbkug laqi empatas ka dmptgsa laqi.
   (老師安排學生的功課。)
7.Empsbkug na o asi ka tgkla bi mkug.
   (要計劃的人需要有能力安排。)
8.Mgbkug mu psbkug na qngqaya ka bubu su.
   (你母親排列東西的樣子像我一樣。)
9.Ppsbkug na musa bbuyu ka tama mu o tmgsa balay.
   (我父親很會教導如何安排打獵的事。)
10.Psbkug kana da.
   (大家要排好。)
11.Ghuay su psbkug ka tleengan ha.
   (椅子不要排不整齊。)
12.Jiras na mlawa hhagat psbkug mrata o malu bi bhangan.
   (他喊部隊列隊的口令很好聽。)
13.Qpahun mu sayang o mhagat ku psbkug skuan bqrus seejiq.
   (我做的是排列墓地的工作。)
14.Hmrinas ka tuki ptasan do nhagat su nhari psbkug ka laqi empatas da.
   (上課的時間過了你應該趕快把學生整隊。)
15.Mhuma ta bukuh o smhhagat bi psbkug.
   (我們種木瓜很需要挖畦排列種植。)
16.Mha ku tmhhagat psbkug smmalu sapah alang paru.
   (我要到都市蓋一排排的房子。)
17.Qpahun mu o tmnhagat psbkug asu gsilung.
   (我的工作是在港口安排船隻停泊。)
18.Hgaday mu psbkug ka laqi empatas.
   (我把學生排好隊伍。)
19.Gnhisug mu psbkug ka laqi o thiyi bi rngagan.
   (孩子很順服我安排過到那個地方。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:4345人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang