PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
tbhring

- (暫不分類)
中文翻譯
詞性
對……有靈氣
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Tnealu qlubung rqnux nii o rqnux bi tbhringun na.
   (套腳陷阱延長線的主人對捉水鹿很有靈氣。)
2.Ima bi tneama ka mtbhring bi rqnux gaga.
   (那位很會獵鹿的岳父是誰?)
3.Kmaanay ta mtbhring bi samat ga ka laqi su.
   (我們讓你兒子成為那打獵很有靈氣的人做女婿。)
4.Keenayaw ta ka mtbhring bi samat kiya.
   (那個很狩獵很有靈氣的和我們成為堂、表姊(妹)夫了。)
5.Bqani mtbhring bi smbu ka buji.
   (箭要送給很善於射箭的人。)
6.Dmptbhring bi dowriq dha ka dhiya.
   (他們的眼力很好。)
7.Emptbhring su rqnux da.
   (你會有靈氣的獵到水鹿了。)
8.Mkmptbhring ku lqian mu o ini bi kdrumut.
   (我很想要讓孩子擁有靈氣,但他不認真。)
9.Mntbhring bi o ini tbhring sayang da.
   (原來曾有靈氣的,現在沒有了。)
10.Mtbhring bi ka hiya.
   (他捕捉獵物很有靈氣。 )
11.Ntbhring bi ka snaw ta msa ku o ungat wah!
   (我希望我的丈夫很有靈氣捕捉獵物,但沒有呢!)
12.Ma su ini paabhring mtbhring?
   (你為什麼不向擁有靈氣的人接受靈氣?)
13.Pnbhring ku seejiq mtbhring.
   (我曾獲得那人的靈氣。)
14.Tbhring na rqnux ka bhring na.
   (他的靈氣是對捕捉水鹿的。)
15.Tmnbhring su rqnux han, sayang do emptbhring su bowyak da.
   (你曾捕捉水鹿很有靈氣,但現在對捕捉山豬倒是很有靈氣。)
16.Ttbhring na o wada ptgsamat.
   (他因經常捕捉獵物有靈氣而死。)
17.Tbhringa su kumay ha, smiyus.
   (你不要擁有對獵熊的靈氣,那是忌諱。)
18.Tbhringan na bi hiya o kuyuh.
   (他對女人特別擅長。)
19.Tbhringaw ta ka rqnux msa ku o ini seedal wah.
   (我很想對捕捉水鹿擁有靈氣,但我沒有呢。)
20.Tbhringay mu yaku ka bowyak.
   (我對捕捉山豬很有靈氣。)
21.Tbhringi quri blbilaq ka isu.
   (你對小獵物很有靈氣。)
22.Tbhringun su ka pais o ana rabang.
   (你若能獵殺敵人有靈氣,那實在太好了。)
23.Ppbkal bi wauwa na mnan ka mtbhring bi samat kiya.
   (那位授獵有靈氣的人要娶他的女兒。)
24.Gnbowli mu mtbhring bi seejiq ka bhring mu.
   (我狩獵的靈氣是從很有狩獵靈氣的人那裡得到的。)
25.Seejiq tndurang nii o mtbhring bi kumay.
   (這個套頸陷阱的主人捕熊很有靈氣。)
26.Pnduuy su knan ka bhniq pruxul o stbhring mu bi rapit.
   (你借我用的U+686C木箭使我得到射飛鼠的靈氣。)
27.Mha ku pgdunuq mtbhring bi samat ka yaku.
   (我要去找有獵物靈氣的人那裡得靈氣。)
28.Gmnegkala pngahi qsurux ga o ki tbhringun na.
   (很會釣魚是他的靈氣。)
29.Tnegluq rktu mirit nii o ki tbhringun na balay.
   (捕獲山羊胃中有粘珠物的人很有靈氣。)
30.Mseupu musa bbuyu ka seejiq mtbhring o mneggraqil ini angal samat.
   (都有獵靈的人一起狩獵爭奪誰有獵靈雙方都沒有獵到獵物。)
31.Tnhadur nii o mtbhring bi samat uri.
   (馘首宴的主人也是很有獵野獸很有靈氣。)
32.Tnhalig qraqil samat ga o mtbhring bi.
   (那在曬乾獵物皮的人打獵很有靈氣。)
33.Kkhangan su ka tmsamat o asi su ka mtbhring.
   (你為了取得獵人的名聲必須有靈氣。)
34.Tghangut bi bgilaq ga o ki tbhringun na.
   (那位很會煮果子狸的是他專門捉果子狸的。)
35.Tnhiyi rqnux nii o ki tbhringun na.
   (這個鹿肉的主人很擅於獵鹿。)
36.Mghili ku hari, ki bi saw hiya ka mtbhring bi samat.
   (我有一點懷疑他像是打獵有靈氣的人。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:24449人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang