PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
sbgu

- (-)
中文翻譯
詞性
太多湯
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Sbgu ka nhapuy na.
   (他煮的湯太多了。)
2.Dmpsbgurah smalu tdruy ka qpahun dha.
   (他們的職業是製造新車。)
3.Empsbgurah ku tmatak ka hmaan mu payay.
   (我要種稻的地是新開墾的。)
4.Ini pnegsbgurah quri naqih qneepah ka seejiq o saw sgealu.
   (不會改變成新的人是很可憐。)
5.Pnsbgurah na lnglungan ga, wada asi kmpriyux maakingal nak seejiq da.
   (他因反省使他變成新造的人。)
6.Ppsbgurah ta krana malu kndsan o naa ta kdrmtun balay.
   (我們的重新改變成長應該在這方面努力。)
7.Kngkingal hngkawas o ida miyah pxal psbgurah sminaw ayug ka quyux paru.
   (每一年都會有ㄧ次大雨沖刷山谷。)
8.Manu bi pusu na ka sbgurah su muudus?
   (為了什麼因素使你重新生活?)
9.Spsbgurah na ptucing knan ka pucing ppdagit na.
   (他要拿來當聘禮送的刀託我做新。)
10.Dmpsbgus mtaqi srakaw ka lqlaqi ga, prparu sayang da.
   (尿床的孩子現在長大了。)
11.Saw aji empsbgus ka laqi su o pslwili kmux hwinuk dha.
   (要使你的孩子不會尿床請在他們的腰部吊胎U+85D3 。(kmux:岩石上的植被植物))
12.Knsbgus na o bitaq psburaw srakaw.
   (他的尿直到使床爛了。)
13.Mnegsbgus bi ka laqi mu.
   (我的孩子很會尿。 )
14.Mnsbgus ku seuxal han.
   (過去我是酒鬼。)
15.Pksbgus na mtaqi ka laqi ki o ungat tgsigan mtaqi.
   (那個孩子睡覺尿床不能和他一起睡。)
16.Pnsbgus ta kana ka laqi han.
   (我們在孩童時都會尿床。)
17.Ini psbgus laqi, mdka namu balay ka hiya.
   (和你的孩子一樣不怎麼會尿床。 )
18.Sbgus ka tbuwax.
   (種公豬是大龜頭。)
19.Tggeygay lukus kana o wana hiya ka psbgurah lukus.
   (每個人都穿破衣服只有他穿新衣服。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang