PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
nbgu

- (-)
中文翻譯
詞性
原來是……湯
psping(副詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Tmnbagu ku sminaw liwas tnbguan dha mhapuy sari.
   (我洗他們煮芋頭燒焦的鍋子。)
2.Kmnbeybay lukus mu knbgurah lukus na ka seejiq kiya.
   (那個人因穿新衣服而把我舊衣服看作是破爛的。)
3.Gmnbgu ku rudux mimah ka yaku.
   (我只喝雞湯。)
4.Gnbgu mu rapit ka bgu layan.
   (綠豆湯是我用飛鼠湯換來的。)
5.Knbgu layan hnangut su o mtuku nami bi 5 hiyi.
   (你煮的綠豆湯夠我們五個人喝。)
6.Mnbgu bi hngdan ka qsurux balay.
   (高山U+9BDD魚很適合煮湯。 )
7.Msnbgu damat ka laqi.
   (孩子因菜湯而爭執。)
8.Nbgu ruru ka nii.
   (這原來是鴨湯。)
9.Pnbgu ku sama.
   (我煮了山萵菜湯。)
10.Sknbgu na powri qwarux mimah ka bgu lxi skuy.
   (他把箭筍湯喝成黃籐心湯。)
11.Tmnbgu ku saw pajiq ka yaku o ida pajiq kulung ka kuxul mu.
   (我所喝的菜湯以龍葵湯最好喝。)
12.Ima tnbgu ka nii, ma mshaya mahan.
   (這湯的主人是誰,怎麼喝起來很奇怪!)
13.Gmnbgurah ku miing ghak trabus hmaun mu.
   (我找過新的花生品種拿來種。)
14.Pila pnsku mu ka gnbgurah mu marig tdruy.
   (我用存款的錢來買新車。)
15.Kmnbgurah ku qmita tdruy rnsuhan na tqliwaq.
   (我把他車子擦亮看成是新的。)
16.Knbgurah sapah na o ini na srciqi.
   (他家乾淨得一塵不染。)
17.Msnbgurah nami bhniq ka qbsuran mu snaw.
   (我和我哥哥為了新的弓而爭。)
18.Nbgurah bi ka brunguy ga bsiyaq do mkatay npaan na bunga.
   (原來新的背簍因揹地瓜用久了會破。)
19.Sknbgurah na mgay knan ka qabang smudal.
   (他把舊的布毯當作新的送我。)
20.Tmnbgurah ku smmalu puniq ka yaku.
   (我專做新的槍。)
21.Gmnbgus bowyak mkan ka baki mu ga, tglhayun na mkan da.
   (我祖父已習慣吃山豬的龜頭。)
22.Gnbgus mu mruyang kmrut ka yayu o sbbgus mruyang knux na.
   (我用來割黃鼠狼的龜頭的刀都是黃鼠狼的龜頭味。)
23.Kmnbgus su qmita knan ini usa bbuyu msa su o yaa ka nii ku mnarux.
   (因我病了,你把我當作酒鬼不去打獵。)
24.Msnbgus knux ka dhiya.
   (他們為了尿味而吵。)
25.Snbgus ima kana ka trasi ga mtgbgus gaga?
   (那些明顯有尿的草蓆是誰尿的?)
26.Nbgus laqi ka qabang o asi ka bhaan.
   (被孩子撒尿的布毯必須要洗。)
27.Sknbgus mu bowyak smknux ka bgus babuy.
   (我把豬的龜頭當作山豬的龜頭來聞。)
28.Tmnbgus mahu galiq laqi kana ka bubu.
   (所有的母親都洗過孩子的尿片。)
29.Ima tnbgus ka nii.
   (這是誰撒的尿。)
30.Tnbqbaq sari brayaw nii o lala babuy tnbgun na.
   (這南洋芋莖的主人是養很多豬。)
31.Knssayang maageygay ka nbgurah bi lblak.
   (很新的紙張立刻就破碎。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang