PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
embanah

- (-)
中文翻譯
詞性
紅色的
hnigan(形容詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Tgeaji embanah lukus ga ka swayi mu kuyuh.
   (不是穿紅衣服的那位是我的妹妹。)
2.Gneamah mu lhang rmiyux ka embanah nii.
   (我用紅色換成淡色。)
3.Msneamah lhang pgquan mgay embanah ka laqi.
   (孩子為了要淡色而錯給紅色起爭執。)
4.Iya pteamah rmisuh kana, rsuhi embanah ka duma.
   (不要全都染淡的顏色,有的要染紅色的。)
5.Embanah qlung na ka tama rudux.
   (公雞冠是紅色。)
6.Nkbbaraw bi kana ka sibus embanah ta hki msa ku!
   (我希望我的紅甘蔗都是很長,多好呢!)
7.Maabratang kana hiyi na saw ranaq embanah.
   (他火紅斑紋地全身過敏。)
8.Brihut o embanah ubal brah na
   (松鼠胸前是紅色的。)
9.Qmnbriqul qmita dowriq mu embanah snhmaan bgiya.
   (誤看我的眼睛被虎頭蜂毒液撒呈紅為視力模糊。)
10.Nbuluq bi nhari ka tunux esig hki msa ku o rinah embanah ini snalaq.
   (我希望膿包很快變軟,但愈來愈紅沒有化膿。)
11.Ma su spbuyu ka payay su, embanah da.
   (你怎麼讓你稻田長雜草呢,枯黃了。)
12.Pdmux embanah ka hiyi layat.
   (冇骨消結的果子是紅色的。)
13.Ttdngu na mayig rhiq qhuni o bitaq embanah dowriq na qnqan qrngul.
   (他烘乾樹皮,眼睛被煙火弄紅。)
14.Ttdowriq na rmdrut o embanah ka dowriq na da.
   (他柔眼睛而他眼睛通紅。)
15.Mgdxgal nami embanah ka dxgal namu uri.
   (你們的土地像我們的一樣紅。)
16.Sdxgal embanah ka dxgal nami hiya.
   (我們那裏土地都是紅的。)
17.Tteegu na lmingis o embanah dowriq na da.
   (他不斷地哭到使眼睛紅腫了。)
18.Psnegaaw nanak ka embanah ni bhgay.
   (自己選擇白或紅的。)
19.Ppdgut mu sunan ka btunux mu embanah.
   (我請你磨我的玫瑰石。)
20.Tggirang kana ka xiluy ini rsuhi gluq embanah.
   (沒有用紅漆防銹的鐵都會生銹了。)
21.Tmnegirang ku sminaw xiluy sgrangan ni rsuhan mu gluq embanah o 3 hngkawas da.
   (我專擦紅漆防銹的工作已經三年了。)
22.Gmntuwit ku galiq embanah sipaw ga ka tmaus sunan.
   (我在對面用紅布揮著向你招手。)
23.Hhabuk su ima ka habuk embanah gaga?
   (那紅色腰帶你要給誰的?)
24.Hbkani isu ka habuk embanah gaga.
   (你束上那紅色的腰帶。)
25.Yami o emphaluy nami embanah gaga.
   (我們要穿那個紅色的。)
26.Hbiyi biyuq unuh ka dowriq laqi ga embanah gaga.
   (孩子的眼睛紅了給他滴母奶。)
27.Ramus hiyi mu nii o gnhlak mu sibus embanah.
   (我身上的傷是剝紅甘蔗葉片時割傷的。)
28.Tghlakuk bi tbubung embanah ga ka wauwa su.
   (你女兒比較喜歡用紅色的遮蓋物。)
29.Tmnhrahu ku mkan embanah mami puwa ka yaku.
   (我吃了U+9C9C艷的土生橘子。)
30.Tgkeinu ka nnisu o pskryaay ta embanah.
   (你的是哪一個,我們給它標示紅記號。)
31.Embanah bi mhada ka Apu da.
   (柿子紅得熟透了。)
32.Embanah ka dowriq sbirat.
   (兔子的眼睛是紅色的。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang