PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
dupa

- (暫不分類)
中文翻譯
詞性
不要追獵
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Empdeaduk nami nanak ka dupan.
   (我們要在各自的獵場追趕獵物。)
2.Raraw bi ka gmaaduk dupan seejiq.
   (別去別人的獵場追趕獵物。)
3.Asi ta keaduk dupan ta nanak ka malu.
   (我們就在自己的獵場追獵。)
4.Mdeaduk ta nanak ka dupan o ki ka malu.
   (我們在各自的獵區追趕獵物那是最好的。)
5.Mkmpeaduk ku munan dupan mu, lita hug?
   (我想請你們到我的獵場去追獵,我們去好嗎?)
6.Msneaduk dupan ka rudan Truku.
   (太魯閣先祖為追獵的獵場而爭執。)
7.Neaduk namu ka niqan dupan da, ma namu saw aji snaw!
   (有獵場的你們應該去追獵,你們不像男人!)
8.Peaduk mu munan ka dupan mu.
   (我的獵場讓他們去追獵。)
9.Pneaduk su mnan ka dupan su o 2 ka bowyak buun nami.
   (你讓我們在你的獵區追獵我們獵到兩隻山豬。)
10.Ppeaduk su emaan ka dupan su ribaq hiya?
   (你山後的那個獵場你要讓誰去追獵呢?)
11.Iya usa sgeaduk dupan dha ka niqan nak dupan ta.
   (我們自己有獵場就不要依賴別人的。)
12.Speaduk dha mnan ka msriqu bi dupan.
   (他們讓我們去很困難的獵場。)
13.Dupa su dupan seejiq.
   (不要去別人的獵場打獵。)
14.Ga quri inu ka dupan namu?
   (你們的獵場在那一帶?)
15.Dupaw ta ka bowyak ga dupan hi da.
   (讓我們來追獵在那獵場的山豬。)
16.Dupay nami ka dupan su hug?
   (讓我們去你獵場打獵好嗎?)
17.Dupun mu nanak ka dupan mu.
   (我自己的獵場我自己要去打獵。)
18.Msneayug ayus dupan samat ka rudan namu.
   (你們的祖先曾為山谷為獵場的界線而爭執。)
19.Ciyuaw mu ha ka dupan dha.
   (讓我指他們的獵場。)
20.Tgdaya bi ka dupan mu.
   (我的獵場在最上方。)
21.Tdyaani pgrung dupan ka tama su.
   (讓你父親在上方埋伏獵物的出入口。)
22.Ga msbrabang dupan ga o ida ddhiya nanak.
   (那些為了獵場而爭執的人是他們自己 的人。)
23.Endhyaun su ka dupan hi do, maaduk ta inu ka ita da?
   (如果那裏的獵場讓給他們,我們要在那裏打獵了呢?)
24.Gkusun mu ka dupan ta saman.
   (明天我要在獵場上設置刺樁陷阱。)
25.Hbltanay ta btunux ka naqih bi dupan hiya.
   (很難追獵的地方我們就讓它充滿尖石。)
26.Ini bi pneghjiq dupan dha ka seejiq alang namu hiya.
   (你們部落的人不會把他們的獵場讓給別人。)
27.Dgiyaq ga mtghluyuq ga ka dupan nami.
   (那露出尖的山頂是我們的獵場。)
28.Yaha su maduk dupan mu.
   (你不要到我的獵場打獵。)
29.Msjiyah bi dupan ta ka hiya.
   (他的獵場靠近我們的獵場。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:20954人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang