PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
hwiras

- (-)
中文翻譯
詞性
肋間肌肉
hangan(名詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Wada ptghukut djima tbeytaq hwiras ka bubu su.
   (你媽媽因使用竹子拐杖肋骨被刺而死。)
2.Iya bi qdlani laqi ka hwiras tmalang do uqun huwiras da.
   (不要讓孩子吃肋間肌肉跑步時呼吸會痛。)
3.Dmpthwiras mkan ka rdrudan.
   (老人都專吃肋間肌肉。)
4.Klaun mu bi o ida bi emphwiras ka mnarux laqi mu.
   (我知道我的孩子的病會是肋間肌肉病。)
5.Empthwiras ku tmeetu ka yaku.
   (我只找肋間肌肉來切的。)
6.Ghwiras mu tmeetu ka pucing mu.
   (我的刀是用來切肋間肌肉的。)
7.Gmhwiras mangal ka payi su.
   (你的祖母專挑肋間肌肉。)
8.Gmnhwiras ku muduh o wada dha srsan mkan kana.
   (我挑過肋間肌肉來烤他們都吃光。)
9.Gnhwiras mu tmeetu ka pucing ni o ini bi kkadang.
   (我用這把刀來切肋間肌肉不會變鈍。)
10.Kana saw hhwiras na ga psgaaw nanak kiya.
   (所有的肋間肌肉分別出來。)
11.3 hiyi mnswayi ga o asi khwiras kana ka mnarux dha.
   (那三兄弟都生肋間肌肉病。)
12.Saw aji kkhwiras ka mnarux su tmalang o iya bi ekan huwiras.
   (為了你跑步不會呼吸困難不要吃肋間肌肉。)
13.Kmnhwiras mkan tkrang ka tama su.
   (我爸爸吃肋骨像吃肋間肌肉一樣。)
14.Knhwiras na ka laqi mu o embiyax bi, ana tmalang thiyaq o ini knarux.
   (我孩子肋間肌肉不論跑遠也不會痛。)
15.Ini knarux stalang ka huwiras o maahwiras uri.
   (跑步肋間肌不痛的人是肋間肌肉很好。)
16.Mghwiras mu ka huwiras qbsuran mu snaw.
   (我的哥哥的肋間肌肉像我我的一樣。)
17.Mneghwiras bi kuxul na mkan ka rdrudan namu.
   (你們老人們只喜歡吃肋間肌肉。)
18.Msnhwiras nami wada dha liingun.
   (我們為了肋間肌肉被別人藏起來而發生爭執。)
19.Hmut mtghwiras hnluyan na ka wauwa gaga.
   (那小姐穿著露出肋間肌肉。)
20.Nhwiras su binaw mnarux ga, kasi su stkmu hiya o.
   (若你的病是肋間肌肉看看你會痛得蹲下來。)
21.Ini hari pneghwiras mnarux ka lutut dha.
   (他們的親戚不會生肋間肌肉病。)
22.Pnhwiras na mtakur ka kuyuh ga o asi kkray bsiyaq mnkala nghak na.
   (那婦女因摔到肋間肌肉氣很久才上來。)
23.Ma su pshwiras mshiraw hmnuya su?
   (什麼原因時你咳嗽從肋間肌肉。)
24.Wada ptghwiras mtakur ka snaw na.
   (他的先生因跌倒撞到肋間肌肉而死。)
25.Miyah sghwiras mkan knan tgliing tmaan na ka laqi na.
   (他的孩子來跟我吃肋間肌肉躲他的爸爸。)
26.Shwiras ka kingal bowyak nangal mu.
   (我捉到的山豬肋間肌肉很大。 )
27.Saw skhwiras srngat na ka bubu mu.
   (我母親老是為肋間肌肉呻吟。)
28.Sphwiras na pteetu knan ka kacing na.
   (他託我剁他牛的肋間肌肉。)
29.Tghwiras kacing ka lala bi krtan.
   (牛的肋間肌肉剁起來比較多。)
30.Thhwiras rmngat kana o rmngat ku tpaqan ka yaku.
   (都在呻吟肋間肌肉痛而我呻吟骨盆痛。)
31.Tmhwiras bi ka mnarux mu.
   (我只生肋間肌肉的病。)
32.Tmnhwiras su manu mkan ka isu?
   (你吃過什麼樣的肋間肌肉?)
33.Tnhwiras mirit nii o wana huwiras speeniq na quwaq.
   (這羊肋間肌肉的主人為自豪。)
34.Tthwiras na kmrut o mslikaw bi.
   (他經常剁肋間肌肉的動作很快。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang