PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
huyuq

- (-)
中文翻譯
詞性
hnigan(形容詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Klwaan namu o lala bi huyuq dgiyaq.
   (你們的國家有很多山峰。)
2.Dmphuyuq rmangay dgiyaq ka dhiya gaga.
   (他們專門欣賞山峰。)
3.Dmpthuyuq dgiyaq smmalu daka ka qpahun dha.
   (他們專在山峰建尖塔。)
4.Emphuyuq ku tmhungul skuy bbeytaq mu.
   (我要作尖銳的箭竹拿來刺東西。)
5.Emptghuyuq tjiyal snegikus mu ka mirit.
   (山羊會被我設置的長刺陷阱刺死。)
6.Empthuyuq ku tmhngul buji ka yaku.
   (我是做箭鏃。)
7.Ghuyuq mu dgiyaq qmita ka lihaw nii.
   (這望眼鏡拿來望山峰的。)
8.Gmhuyuq ku smbrangan dsun dha mdkrang.
   (我在做他們拿來獵敵首的尖長矛。)
9.Gmnhuyuq ku lmpax yayu gdara nami mirit ka shiga.
   (昨天我磨刀鋒用來殺羊。)
10.Gnhuyuq mu dgiyaq qmita ka lihaw nii o asi na hgci brah bi ka dgiyaq.
   (用這望遠鏡望山頂時把山頂都拉的很近。)
11.Hhuyuq su manu ka hrhir su?
   (你銼刀用來磨尖什麼?)
12.Mghuyuq muhing barit ka smuhing.
   (鼴鼠鼻尖像臭鼬一樣。)
13.Mhhuyuq kana ka btunux pnssunu hiya.
   (那裡坍方下來的石頭全都很尖銳。)
14.Mhuyuq bi muhing na ka barit.
   (臭鼬的鼻子非常尖。)
15.Mneghuyuq bi quwaq na duma ka qsurux gsilung.
   (有些海魚的嘴是很尖。)
16.Mqmhuyuq ku tmhngul dudux pucing gdara mu babuy.
   (我想把刀磨尖要用來殺豬。)
17.Mqmphuyuq ku ptucing parih sunan o tduwa hug?
   (我想請你幫我做尖的鋤頭可以嗎?)
18.Msnhuyuq nami buji mu wada na grmun ssbu na btunux.
   (我們為了他把我的箭鏃射到石頭斷裂而爭吵。)
19.Mtghuyuq ka pnsgikus o saw smbasi taan.
   (長刺陷阱看起來非常慘忍。)
20.Nhuyuq bi ka dgiyaq hiya o wada emputuh mssunu da.
   (那裏的山峰原本是很尖因坍塌而斷了。)
21.Nkhuyuq bi ka dudux yayu na hki msa ku.
   (我很期待他的小刀刀刃很鋒利。)
22.Ini bi kla phuyuq tmhngul ka emputut gaga.
   (那笨拙的人不會磨尖東西。)
23.Ini pneghuyuq ka hiyi baun mu sayang.
   (現在我種的南瓜不會尖。)
24.Pnhuyuq na tmhngul knan ka buji na o biqan ku na snadu.
   (他請我磨箭鏃他給我工資。)
25.Pphuyuq na tmhngul aga o mkla balay.
   (他磨的三叉箭鏃非常尖銳。)
26.Pshuyuq sulay na ka bgiya.
   (虎頭蜂使牠尾部凸出。)
27.Wada ptghuyuq snegikus nami ka 1 pais.
   (敵人有一位因我們設置長刺陷阱刺死。)
28.Ini qhuyuq kana dgiyaq ka klwaan namu.
   (你們國家的山頂都不是尖的。)
29.Qmhuyuq ku bi dnamux mu o yahi ku haya smmalu hug?
   (我想蓋尖的屋頂你可以幫我蓋好嗎?)
30.Qmnhuyuq su qmita dnamux mu o aji haya ka mhuyuq balay.
   (你把我的屋頂看作很尖但那還不是最尖的。)
31.Qnhuyuq dnamux sapah su o hnuya su msa smmalu?
   (你那尖的屋頂是怎麼蓋的?)
32.Qqhuyuq su dgiyaq mnkala ga o niqa su bi mk3 jiyax.
   (你要爬那尖山大概要花三天的時間。)
33.Wada sghuyuq muhing risaw hi ka wauwa na.
   (他的女兒為了那鼻子很挺的男子而去。)
34.Shuyuq kana ka hiyi sangi su gaga.
   (你種的胡瓜都是尖的。)
35.Smhhuyuq bi yuqu ka msinaw.
   (釀酒需要很多的尖嘴的酒甕。)
36.Sphuyuq na psquri knan ka wihi uqan na idaw.
   (他請我削尖他用來吃東西的飯匙。)
37.Saw sqhuyuq sangi pgsaun na ka bubu su.
   (你媽媽老是要求尖的胡瓜給她。)
38.Sqnhuyuq mu bahat mhaal ka huyuq sangi.
   (他把尖胡瓜像揹冬瓜一樣。)
39.Dha babuy o tghuyuq bi muhing na ka bowyak.
   (豬和山豬比起來山豬的鼻子比較尖。)
40.Thhuyuq kana ka hiyi sangi dha o tgaaw mqurug ka naku.
   (他們的胡瓜都是尖形的而我的都是圓形的。)
41.Ga tmhhuyuq tminun rawa psaan na qsurux mha pngahi ka dhiya.
   (他在編尖嘴魚簍他們用來釣魚用的。)
42.Tmnhuyuq ku 50 ka djima sgikus mu kacing.
   (我設置了五十支長刺牛陷阱要捕牛。)
43.Tnhuyuq tmurak bawa nii o hiya ka ga psruway mhuma tmurak bawa.
   (種這茄子的主人是專業的。)
44.Tthuyuq dha tminun rawa bilaq o asi bi pk5 jiyax.
   (他們編尖嘴的小籠子已經有五天了。)
45.Hiyqanay ta ha tmhngul ka hhuyuq baki su.
   (我們幫你祖父磨尖用的工具。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang