PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
hthut

- (暫不分類)
中文翻譯
詞性
交配像……一樣
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Qmita dmphthut rmgriq ka rdrudan Truku o “wig wig”msa kmsiyi.
   (太魯閣族的老人看到扭腰擺動跳舞的人就嘔心。)
2.Emphthut ku rmgrig msa ka wauwa na o ini sruwa ka bubu na.
   (他的女兒說她要扭腰擺動跳舞她母親不同意。)
3.Ghthut mu rmgrig ka hwinuk.
   (我用扭腰擺動地跳舞。)
4.Gmhthut dmmhaw huling ga smbalas ka seejiq o “mrangi”sun dha!
   (只看狗在交配的人會被稱為是「愚蠢的」!)
5.Gmnhthut ku psluhay rmgrig dmbbiyax ka yaku.
   (我讓年輕人學熱舞。)
6.Gnhthut na psayuk babuy ka pila na.
   (他的錢是用豬的交配賺來的。)
7.Mdka bi hthut seejiq ka hthut huling.
   (狗交配的動作像人一樣。)
8.Paah laqi asi khthut hari kana ka ggrig knxalan sayang.
   (現代舞連孩子就扭腰擺動。)
9.Aji su kkhthut rmgrig o iya sluhay.
   (妳不要扭腰擺動跳舞就不要學。)
10.Kmhthut ku bi o ungat ka hthtun mu.
   (我很想性交但我沒有對象。)
11.Knhthut na o asi saw mntuq ka tbuwax gaga.
   (那隻公豬為了交配兇猛持續不斷。)
12.Maahthut ka malu hhthut.
   (會交配的要看他的技術。)
13.Mghthut babuy ka hhthut bowyak.
   (山豬的交配動作很像豬一樣。)
14.Mkmhthut bi ka bru babuy o ga mdakil.
   (小豬想交配表示在成長。)
15.Mneghthut ttaril dxgal ngungu na ka psisuk.
   (白鶺鴒著地時尾巴上下擺動。)
16.Msnhthut empgeeluk qmita huling ga smbalas ka laqi ga o aji tnegsaan rudan.
   (孩子為了爭看狗在交配而發生爭執是沒有教養的。)
17.Mtghthut taan laqi ka rudan o ungat mnegaya.
   (讓孩子看到父母親做愛是沒有出息的。)
18.Nhthut su nanak uri, lu su smeura dga!
   (你應該也自己做愛怎麼羨慕呢!)
19.Msaa su phthut dbarit hiya ha!
   (你不要到色狼那裡會被強姦喔!)
20.Ini pneghthut smayuk ka kacing.
   (牛在交配時不會上下擺動。)
21.Pnhthut na bi psluhay ka tbuwax na.
   (他的種豬被訓練成交配的。)
22.Wada ptghthut mtakur dowras ka risaw na.
   (他的男孩因在懸崖上扭腰擺動而摔死。)
23.Manu saan su sghthut dmmhaw huling hiya, tayal rangi su!
   (你怎麼去觀賞狗在交配,你多愚蠢啊!)
24.Shthut bi ka hwinuk o ki ka embiyax bi.
   (常扭腰擺動的腰力會很強。)
25.Saw skhthut mksa ka psisuk.
   (白鶺鴒走路時尾巴老是會上下擺動。)
26.Rangi ga o sknhthut na babuy dmmhaw ka hthut huling.
   (那愚蠢的人把狗交配像豬在交配一樣觀賞。)
27.Tghthut bi sulay na gmgrig ga o nii ta malu bi taan da msa.
   (那些在扭腰擺動跳舞的以為很好看。)
28.Ththut gmgrig kana ka wauwa do ki nalax mu dmmhaw yaku da.
   (少女們都在扭腰擺動跳舞時我就離開觀賞了。)
29.Manu sun namu tmhthut dmmhaw rgrig hiya?
   (你們怎麼在那裡扭腰擺動觀賞跳舞呢?)
30.Tmnhthut ku prgrig laqi kuyuh ga, tayal saang ka rudan mu.
   (我曾讓女兒扭腰擺動跳舞,我父母親非常的生氣。)
31.Tnhthut laqi empargirg ga o pnaah alang inu?
   (那扭腰擺動的舞女從那個部落來的呢?)
32.Tththut na dmmhaw smbalas huling o maahuling ka hiya uri da.
   (他經常觀賞狗交配他也變成狗了。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:28609人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang