PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
phulis

- (暫不分類)
中文翻譯
詞性
取笑
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Nkbeeba su bi uri hki, pphulis su daring seejiq uqun beeba ga.
   (希望你也長多頭膿瘡,你笑別人長多頭膿瘡痛得呻吟。)
2.Dnguun mu pphulis ka seejiq gaga.
   (我要讓那些人笑的要命。)
3.Masu sphahuy phulis ka laqi su.
   (你怎麼讓你孩子發出「hahuy」 地笑?)
4.Dmthiq mhulis knan ka dmphulis gaga.
   (那些人專門對我發出 「hiq」的笑聲。)
5.Pphiq bi phulis laqi rbnaw ka bubu gaga.
   (那母親常使嬰孩子「hiq」的笑起來。)
6.Sphiq na phulis knan ka dwauwa o msiqa ku balay.
   (他讓小姐「hiq」的笑我使我非常羞怯。)
7.Hhiqi mrrawa phulis ka laqi rbnaw gaga.
   (要去那嬰兒戲耍「hiq」的笑嘻嘻。)
8.Mneghksaw bi ini phulis ka msqhnga bi wauwa gaga.
   (那個活潑的女孩愛裝著不笑。)
9.Dmphulis mqaras smtrung lpungan ka dwauwa gaga.
   (那些小姐們是以笑臉迎接賓客的人。)
10.Embahang kari su o ida emphulis kana ka seejiq.
   (所有的人聽到你的話一定會笑。)
11.Mkmphulis ku seejiq meetung o pgeeguy rmiqaw msaang ka tama mu.
   (我想嘲笑瞎子時我爸爸偷偷地瞪眼罵我。)
12.Nkhulis bi pxal ka wauwa ga hki msa ku o ida ini phulis knseesu na.
   (我期待那位小姐能笑一次,但她文靜地不笑。)
13.Iya phulis seejiq, mmeenu su nanak ka isu?
   (不要取笑別人,看看你自己?)
14.Ungat hntur na pphulis qmita hnigan seejiq ka kuyuh kiya.
   (那位婦女不斷地取笑別人的身材。)
15.Sphulis mu ka bsu na o ini kla na.
   (我讓人批評他的吝嗇,他還不知道。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:20910人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang