PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
hubug

- (-)
中文翻譯
詞性
貪杯
hnigan(形容詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Saw hubug eimah sinaw ka snaw mu.
   (我先生很貪杯。)
2.Dmhubug mimah bgu ga o ini pskla mimah bgu.
   (很會喝湯的人會讓人來不及喝。)
3.Dmphubug mimah sinaw ka dhiya gaga.
   (他們是一群很會斟酒的人。)
4.Dmpthubug mhapuy pshnuk beebuut ka dhiya.
   (他們是專門加水煮燉熟骨類的。)
5.Emphubug ku sari nhapuy mu.
   (我要去加水煮我的芋頭。)
6.Empthubug mimah ga o ini lnglung msa meimah manu ka duma.
   (那貪喝的人不會想到別人要喝什麼。)
7.Ghubug mu pshnuk mhapuy qraqil kacing ka qsiya nii.
   (這水是使我煮的牛皮軟要加的。)
8.Gmhubug ku hbgun siida, ensuwil ku sqama hbhuk nhapuy.
   (我加水時有時會被蒸氣燙到。)
9.Gmnhubug ku mhapuy saw hbgun mhapuy ka yaku.
   (我需要加水的煮食。)
10.Gnhubug mu hmrig qsiya mhapuy buut kacing ka sahug nii.
   (這水杓是煮牛骨用來加水的。)
11.Hhubug su manu ka qsiya nii?
   (你加水是要做什麼?)
12.Mnkan qnmasan ka hiya o asi khubug mimah qsiya da.
   (他因吃過醃肉而不斷地喝水。)
13.Aji su kkhubug mimah qsiya o iya psrmni ka damat.
   (為了不會使你不斷地喝水的話菜不要太鹹。)
14.Kmnhubug qmtia pthici ku hmrig qsiya mhapuy sari ka payi mu.
   (我祖母誤以為我先放芋頭後倒水當作加水。)
15.Knhubug na mhapuy sari o ana munang ini krkrak.
   (他煮芋頭加水的手藝連煮野芋頭也不會癢。)
16.Nmalu bi ka laqi na o maahubug mimah sinaw sayang da.
   (他孩子原本很好現在變成貪酒。)
17.Mghubug eimah sinaw laqi su ka laqi mu.
   (我孩子貪酒像你孩子一樣。)
18.Ga mhhubug mimah sinaw ka tama mu dha tama su.
   (我爸爸和你爸爸在相互斟酒喝。)
19.Aji ku mha qmpah ka sayang mhubug ku pshnuk mhapuy qraqil mirit.
   (今天我不去工作是我要去加煮軟羊皮的水。)
20.Mkmhubug ku peimah hyaan o “baka da”sun ku na.
   (我想再斟酒給他喝時他說:「我夠了。」)
21.Mkmphubug ku mimah sinaw na o “ungat sinaw da”sun ku na.
   (我很想要求斟酒給我喝時,他說:「已經沒酒了。」)
22.Mneghubug bi mimah qsiya ka kacing balay.
   (水牛很愛喝水。)
23.Msnhubug nami mhapuy sari shngian na hmubug.
   (我們為了在煮芋頭忘了加水而發生爭執。)
24.Nhubug su mgay ka lupung paru da, ma su asi ka spgun bi?
   (親家你應該多送,怎麼也按量給他呢?)
25.Muda ku phubug huway lupung mu, tayal huway na wah!
   (我經過朋友那裏接受他的慷慨,他真的很好客呢!)
26.Ini bi pneghubug mimah sinaw ka Truku suuxal o klaun namu?
   (以前太魯閣族人不會貪酒你們知道嗎?)
27.Pnhubug su pbgay o hbgi uri.
   (別人對你慷慨你也應該慷慨。)
28.Pphubug na huway knan o ini ku hilit ana 1 knrtan ka mirit negay mu.
   (他對我的慷慨我送的一隻羊一點也沒有切取。)
29.Wada ptghubug sinaw ka bgus busuk ki da.
   (那酒鬼因貪酒喝而死。)
30.Usa sghubug mimah hi ka isu hubug.
   (你貪酒的跟著去貪酒的人那裏。)
31.Shubug na huway knan o knlgan na hi huway na.
   (他對我的慷慨是他的本性。)
32.Saw skhubug mhapuy ka rdrudan ungat gupun da.
   (老人因沒牙齒就必需要多次加水煮食。)
33.Sknhubug na mhapuy buut ka mhapuy sari.
   (他多次加水煮芋頭像煮骨頭一樣。)
34.Smhhubug bi ka mhapuy mkray puyan.
   (硬的食物煮起來需要多次加水。)
35.Sphubug na knan ka nhapuy na.
   (他讓我在他煮的食物上加水。)
36.Tghubug bi huway na sunan ga o mgspung wauwa su.
   (他對你比較慷慨是想對你的女兒有意。)
37.Ga tmhubug mhapuy cimu pnlaq hi kana.
   (都在那裏不斷地煮海水製鹽。)
38.Tmnhubug nami mhapuy pntrian ka shiga.
   (昨天我們不斷地煮婚宴的食物。)
39.Tnhubug mhapuy qraqil kacing nii o tmnakur kacing mkan pntryian.
   (煮牛皮加水的人是殺過牛來吃婚宴的。)
40.Tthubug nami mhapuy cimu o mk5 nami jiyax.
   (我們不斷地煮海水製鹽已經有五天。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang