PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
nhrus

- (-)
中文翻譯
詞性
原來是坡地
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Maabeenux ka nhrus.
   (斜坡地變成平原。)
2.Nhrus o maahlpa da.
   (原本斜坡而變成平坦了。)
3.Mghrgu sunu ka knhrus qmpahan mu.
   (我斜坡的田地好像坍方滑動地一樣。)
4.Tghrgu bi btunux knhrus na ka sipaw gaga.
   (對面的坡地因斜的地比較容易落石。)
5.Gmnhrus ku hmrgu qhuni ka qpahun mu.
   (我的工作是在山坡地流運木材。)
6.Gnhrus mu dxgal ka slaq mu gaga.
   (那個水田是我用山坡地換來的。)
7.Kmnhrus qmita dxgal mu do ini na srwaani knan ka wauwa na da.
   (他把我的地當作是山坡地時就不答應他的女兒嫁到我們家。)
8.Knhrus dgiyaq sipaw ga o wana rungay ka tduwa muda.
   (那對面山的坡度只有猴子才可以走。)
9.Mnhrus bi ka ayug ga o msbeenux tnbnaan sunu da.
   (那山谷原來是陡坡的地被土石流堆積成平地了。)
10.Msnhrus nami elug saw smeuwit steetuan.
   (我們為了陡坡的路走起來很累而發生爭執。)
11.Nhrus ka qmpahan nami o qmpah nami slaq ka sayang da.
   (我們的地原來是山坡地現在我們作水田了。)
12.Pnhrus mu mhuma ka qhuni o ga pgdhug dxgal hrus.
   (被我種植在山坡地的樹使山坡地穩住。)
13.Sknhrus na qmita ka dgiyaq do laxan na powsa gasil da.
   (他看山當作山坡地就放棄設陷阱。)
14.Tmnhrus ku hmrgu djima o ini ku pkrbuk.
   (我在山坡地溜運竹子時不會累。)
15.Tnhrus sipaw ga o 1 bi tnburux ka laqi na snaw.
   (對面山坡地的主人只有一位兒子。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang