PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
hrngul

- (-)
中文翻譯
詞性
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Hrngul kingal ka djima bnkuy gaga.
   (從那捆綁的竹裡抽一根。)
2.Dmhrngul buji tnegqi smbu samat o wana dhiya ka mkla.
   (只有他們知道抽射在獵物身上的箭。)
3.Emphrngul ku 1 sibus bnkuy su tduwa?
   (我要從你捆綁的甘蔗裡抽一根可以嗎?)
4.Ghrngul mu mangal 1 tutu hlama su ka tama mu.
   (我要為我爸爸抽一根你的竹筒飯。)
5.Gmhrngul ku 1 buji na o snruwa na.
   (他答應我從他的箭裡抽一根。)
6.Gnhrngul mu madas paah pnkkixan hbaraw seejiq ka lupung su.
   (你的朋友是我從很擁擠的眾人中帶出的。)
7.Hhrngul saku piya ka uril tdruy kacing?
   (你要為我抽幾根牛車的插稍木棒呢?)
8.Ini ksrhrngul ana 1 tjiyal kana ka qlubung nami.
   (我們放的陷阱一個都沒有使獵物解脫。)
9.Mhrngul ku pakung empririh ku pneurung sapah ka sayang.
   (現在我要拔掛釘更換家的撐木。)
10.Hrngula su qwarux bnkuy mu ha.
   (別抽我捆好的黃藤。)
11.Hrngulan na 5 ka bnkuy mu qhuni do hmut sruhaw da.
   (他抽了五根我捆好的木材就鬆脫了。)
12.Hrngulaw mu 1 ka uraw bnkuy su ha?
   (讓我抽一根你捆好的高山細竹好嗎?)
13.Hrngulay ta 1 ka sibus su pqdal mu payi.
   (讓我們抽一根你的甘蔗給我祖母吃。)
14.Hrnguli 3 hnigan ka djima bnkiyan mu sun ku na.
   (他對我說:他去抽了三根我捆好的竹子。)
15.Hrngulun su knuwan ka pakung gneurung sapah su?
   (你何時要抽拔家裡撐木的掛釘?)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang