PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
hngali

- (-)
中文翻譯
詞性
那邊一點
psping(副詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Empteayig su da, thngali hari.
   (你會被燻烤到,過去一點。)
2.Tbneexaw mu yaku ka quri hngali hiya.
   (讓我整平那邊的地。)
3.Nsbngut su hngali hari, ma su sbngut babaw damat.
   (你應該過去一點打噴嚏,怎麼在菜餚上面了。)
4.Pbqrsan kana alang ka hngali hiya.
   (那邊是全部落做墳墓的地方。)
5.Dhagaw mu yaku ka hngali hiya.
   (那邊讓我設套頸陷阱。)
6.Sdlihaw mu qmpah yaku ka hngali hiya.
   (我就近在那邊的地工作。)
7.Teemuan mu ka hini, hngali hari ka isu.
   (你過去一點,我要在這裏作糕餅。)
8.Meeru lukus su ka slaq gaga, usa hngali hari.
   (過去一點 泥土會弄到你的衣服。)
9.Gblayaw mu tmlnga glaqung ka hngali hiya.
   (那邊我要放深山竹雞的套頸陷阱。)
10.Usa hngali hari shlsun saku da.
   (離我遠一點你口水會噴到我的。)
11.Manu sun namu haya tmhhini , usa hngali uri.
   (也可以到那裡,你們為何專門在這裡呢?)
12.Tmnhini nami ka yami o tmhngali ka dhiya.
   (我們專在這裡過,他們專挑那裡。)
13.Tthini dha o laxan dha ka tghngali.
   (他們為了在這裡,他們放棄那裡。)
14.Wada mknhjil cih hngali ka btunux ga o endaan runug paru.
   (大地震後那石頭有偏移一點。)
15.Usa hngali hari ka isu.
   (你過去一點。)
16.Dmpthngali sapah smmalu saan ngangut ka Truku sbiyaw.
   (太魯閣族人是把茅廁蓋在住屋外邊的人。)
17.Empeehngali sapah su ka sapah mu.
   (我的家要在你家的那一邊。)
18.Empshngali ku mhiyug sunan ka yaku.
   (我要站在過你那一邊。)
19.Empthngali ku tluung munan ka yaku.
   (我要坐在過你們那一邊。)
20.Ghngali mu mangal dxgal ka isu.
   (我替你拿過那一邊的土地。)
21.Gmhngali su knan qmlubung o sthiyaq ta hari.
   (你要過我那一邊放置陷阱要遠一點。)
22.Kana hhngali mu hiya o lala bi bruling.
   (過我那裡的週邊有很多通心樹。)
23.Asi khngali mu ka sai psibus isu hug?
   (你就在過我那一邊種植甘蔗好嗎?)
24.Kkhngali su yayung psapah o qlahang ka yayung paru o!
   (如果你要在過河的那一邊蓋房子要小心河水暴漲喔!)
25.Hmuya ma su kmhngali knan?
   (為何你希望我過那一邊呢?)
26.Kmnhngali ku sunan o, kla su quri hini ka isu.
   (我把你當作是過那一邊的,原來你是這一邊的。)
27.Knhngali mu mgburux o ungat smtunux knan.
   (我獨自住那一邊沒人吵我。)
28.Smnkiyig ku hyaan o maahngali ku sayang da.
   (我原住在他隔壁,現在我變成住那一邊。)
29.Mghngali ka lhngaw na hiya.
   (他那裡的山窟好像是在過那一邊。)
30.Mkmhngali biyi su ka hiya o iya sruwai hug!
   (他想在過你工寮的那一邊不要答應喔!)
31.Mkmphngali ku hyaan o “aji ku”msa.
   (我想讓他過去那一邊他說:「不要。」)
32.Mneghngali bi kuxul na ka tama su.
   (你爸爸喜歡在過那一邊。)
33.Msnhngali nami pusu qsiya smdalih uqan.
   (我們為了過那一邊靠近水源而發生爭執。)
34.Nhngali qmpahan su ka qmpahan na.
   (原來他的田地在過你田地那一邊。)
35.Nkhngali ka hiya hki mnsa ku paah seuxal na.
   (我早就想他應該在過那一邊。)
36.Ini bi pneghngali sunu hi psapah ka baki mu, miisug sunu.
   (我的祖父不喜歡在過土石流那一邊建房屋,很害怕。)
37.Pnhngali su dhyaan ka laqi su o naqih bi kuxul na.
   (你讓你的孩子到他們那一邊孩子很傷心。)
38.Pphngali na mnan o asi saw gigit.
   (他堅持要我們過那一邊。)
39.Iya pshhngali ka mntlutut namu.
   (你們親戚不要各住那一邊。)
40.Wada ptghngali dowras hi ka swayi na snaw.
   (他的弟弟因過那一邊的懸崖墜崖而死。)
41.Shngali mu hyaan o smtunux bi kngkmanan.
   (為了他整晚很吵我離他那一邊。)
42.Sknhngali ku na ka yaku mniq kiyig na.
   (我在他旁邊他把我當作在過那一邊。)
43.Smhhngali bi kari na ka seejiq kiya.
   (那個老是講過那一邊。)
44.Sphngali mu mdrumut bi qmpah ka laqi mu.
   (我讓我的孩子到那一邊認真工作。)
45.Tghngali bi ga ka sapah wauwa mcinun pniri.
   (織布紋少女的家是在最那一邊的那個。)
46.Iya sai mangal ka pusu qsiya thngali hiya.
   (過那一邊的水源不要去接。)
47.Nii nami tmhhngali mhiyang qmlubung.
   (我們正在過稍凹的山坡地那一邊放置陷阱。)
48.Tmnhngali ku qrunang namu ka qmlubung o ungat wah! Asi ku bi kdngu.
   (我在過你們獵場的那一邊放陷阱,什麼都沒有捉到呢!)
49.Tnhngali mqqulit hi o ungat tqrngul biyi na hi da.
   (過檜木樹那一邊的地主已經沒有人煙了。)
50.Tthngali na o ini tduwa pskigan.
   (他經常過那一邊就不能靠近他。)
51.Empthtur namu hngali hiya ga mssunu.
   (你們在坍方那邊會被阻擋。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang