PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
nhili

- (-)
中文翻譯
詞性
若誣賴
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Gmnhili ku wawa rudux gneegan dha prparu ka yaku.
   (我挑他們選過大的所留下的小雞。)
2.Gnhili mu bi ka bru babuy ga o hiya ka tgparu bi da.
   (原本我拿最小的豬仔牠是最大的了。)
3.Ma su kmnhili tgparu bi ruru mu?
   (你為什麼把我最大的鴨當作是最小的?)
4.Knhili bi qnbilaq tatat huling o pxan bubu na mhuqil da.
   (小狗太小所以被母狗壓死了。)
5.Msnhili nami empgeeluk wawa ngiyaw.
   (我們為了搶小貓而發生爭執。)
6.Nhili bi laqi kuyuh payi mu ka kuyuh mu nii.
   (我這妻子原來是我岳母最小的女兒。)
7.Sknhili na kmukug ka tgparu bi tatat huling mu.
   (他把我最大的小狗當作是最小的來懇求。)
8.Ana ku tmnhili mangal wauwa na o hiya ka niqan knkla.
   (我雖然娶過他最小的女兒,但她是最有知識的。)
9.Tnhili bi laqi mu snaw ga o ki ka bukung alang nami sayang.
   (我最小的兒子就是現在部落的領袖。)
10.Gmnhilit su ramus ka qun su bowyak.
   (你被山豬咬是你貪取遍體鱗傷的獵物。)
11.Gnhilit mu bkian su ka smka rumul mirit.
   (這一半的山羊肝是我從你祖父那兒拿的。)
12.Knhilit na o asi gska 1 hnyigan babuy.
   (他貪心的取了一半的豬肉。)
13.Msnhilit nami asi gska mneudus babuy do ki niyah mu sapah yaku da.
   (我們為了他拿半隻的豬肉發生爭執,我就生氣回家了。)
14.Nhilit su mangal binaw ramus ga, sita su hyaun bowyak.
   (若你貪取遍體鱗傷獵物的肉看看,看山豬怎樣對付你。(禁忌))
15.Pnhilit su knan ka hlama o wada mu spaadas ina su.
   (你託我拿一點的米糕我讓你的媳婦帶回去了。)
16.Sknhilit na knrxan qniyutan huling ka qnyutan ngiyaw.
   (他把貓咬的疼痛當作狗咬的一樣。)
17.Tmnhilit su lmiing uqun ki ka laxan su dha tgxal da.
   (你取過一點食物藏起來他們就放棄跟你在一起。)
18.Tnhilit kingal btriq kacing nii o bubu bbatu alang hiya.
   (取走一隻牛腿的人在這村上是非常貪心的人。)
19.Gnhili mu laqi pssli ka buhug o 7 pila da.
   (我要給孩子的錢已存了七塊。)
20.Ma su kmnhili embbaga knan aji su mhuya?
   (你為什麼誣賴我當扒手,你沒有問題嗎?)
21.Knhili na knan o mdka qmnita.
   (他誣賴我的樣子好像親眼看過。)
22.Msnhili nami hlian ku wada muda smeeliq qlubung na.
   (我們為了他誣賴我破壞他陷阱而發生爭執。)
23.Nhili su knan kmayak ayus dxgal ga, kasi ta usa mreurung.
   (你若誣賴我侵占你的地界,那我們互相向神明睹注。)
24.Pnhili na qmpahan mu ka knringan na kmari o tmbnu payay mu.
   (他挖過的泥土挪移覆蓋到我種的稻米。)
25.Sknhili na empgeeguy ka laqi ini hmut embbaga gaga.
   (他把不會偷竊的孩子誣賴當作成會扒手。)
26.Tnhili ku hari ida bi yamu nanak hika wada mangal pila su.
   (我懷疑你們自己那裡的人偷了你的錢。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang