PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
hluyuq

- (-)
中文翻譯
詞性
圓錐形狀
hnigan(形容詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Snalu emu basaw hluyuq ka bawa o malu uqun.
   (麵粉做的麵包很好吃。)
2.Sgarang ta mhidaw ka basaw hluyuq o ini biyaw mdngu.
   (把麥子耙開日曬很快乾。)
3.Tayal hluyuq sangi su, ura su nanak!
   (你有很多圓錐形胡瓜好羨慕啊!)
4.Dmhluyuq hmrhir buji ka dhiya.
   (他們是磨尖箭鏃的人)
5.Dmphluyuq smmalu knuruh sapah ka qpahun dha.
   (他們的工作是建屋脊成尖形的人。)
6.Dhiya ga o dmpthluyuq dgiyaq pdaka ka pqahun dha.
   (他們的工作是專門在山脊搭蓋瞭望台的人。)
7.Empeehluyuq dgiyaq ga ka nklaun nami saman.
   (那山頂要是我們明天要攻頂的。)
8.Emphluyuq ku lmpax dudux yayu ka sayang.
   (我現在要磨尖小刀。)
9.Empthluyuq smmalu tunux asu gsilung ka qpahun nami.
   (我們的工作是專門做輪船鼻尖。)
10.Ghluyuq hmrhir aga leesug ka yamu.
   (你們磨尖三叉箭的箭鏃就好了。)
11.Nii ku gmhluyuq tmhngul skuy sgikus mu.
   (我只削尖箭竹要放竹刺陷阱。)
12.Gmnhluyuq ku baun dmamat ka yaku.
   (我挑圓錐形的南瓜做菜餚。)
13.Gnhluyuq mu tmhngul buji ka hrhir gaga.
   (那銼刀是我用磨尖箭鏃的。)
14.Kana hhluyuq lungaw ga o nniqan manu?
   (那些尖嘴的瓶子都裝過什麼?)
15.Hnluyuq tminun ka rawa o ki ka maahluyuq da.
   (背籃編的圓錐形狀變成圓錐形。)
16.Mghluyuq muhing su ka muhing na.
   (他鼻子尖的好像你的一樣。)
17.Mhluyuq hiyi na ka sangi ga mu hmaun.
   (我在種的葫瓜會結成圓錐形。)
18.Mkmphluyuq ku tminun ka rawa paan mu musa bbuyu.
   (我想編圓錐形的背藍做為打獵用。)
19.Mneghluyuq bi ka ququy dgiyaq klwaan namu.
   (你們國家的山頂很多陡峭。)
20.Mnhluyuq o mtumun da.
   (原來圓錐形的變成圓形了。)
21.Dxgal Taywang o mshluyuq quri hunat.
   (台灣的地形往南下就圓錐形。)
22.Msnhluyuq nami pratu sapa 3 ka wada na grmun.
   (我們為了三個圓錐形的菜盤被他打破而發生爭執。)
23.Dgiyaq ga mtghluyuq ga ka dupan nami.
   (那露出尖的山頂是我們的獵場。)
24.Nhluyuq bi ka dudux pucing mu o wada emputuh da.
   (原來我的刀尖的斷掉了。)
25.Ini phluyuq dowriq brunguy tninun dha ka duma seejiq.
   (有些人所編背簍不編菱形。)
26.Rudan ka bubu rudux do ini pneghluyuq ka balung na.
   (老母雞不會生圓錐形的蛋。)
27.Malu bi taan pnhluyuq na ka hiyi sangi gaga.
   (那葫瓜所結的果子形狀成圓錐形很好看。)
28.Pphluyuq su dowriq brunguy tminun o ana rabang prgun.
   (你編菱形圖案的背簍是值得模仿。)
29.Pshluyuq bi muhing na ka barit kkari na bisur.
   (鼬鼠的鼻子非常尖為掘土食蚯蚓。)
30.Wada ptghluyuq btunux mtakur ka snaw ki da.
   (那男人因撞尖石而死了。)
31.Asi qhluyuq hiyi na kana ka tmurak nhuma na.
   (他種植的黃瓜所結的都結的圓錐形狀。)
32.Qmnhluyuq qmita dqras mu ka seejiq gaga.
   (那人看我的臉當作圓錐形臉。)
33.Qnhluyuq btunux yayung nami hiya o mdka pnsgaaw.
   (我們河邊圓錐形狀石的程度好像是專門挑選過的。)
34.Qqhluyuq dowriq na ka brunguy tninun su o prci bi ka pneaway na.
   (為了使你編的背簍菱形圖案將緯經壓緊好。)
35.Wada sghluyuq turul tama na ka kuyuh mu.
   (我太太去向爸爸要圓錐形花瓶。)
36.Shluyuq su smmalu lungaw o manu pusu na?
   (你什麼原因把瓶子做成圓錐形狀?)
37.Smhhluyuq bi smlaan ka turul hmaan phpah.
   (種花需要很多的圓錐形花瓶。)
38.Sphluyuq na psquri knan ka wihi uqan na idaw.
   (他請我削尖他用來吃飯的湯匙。)
39.Saw sqhluyuq baun kuxul na mkan ka tama su.
   (你爸爸老是喜歡吃圓錐形的南瓜。)
40.Sqnhluyuq na tmurak gmabul brunguy ka tmurak bawa.
   (他把茄子像圓錐形的黃瓜一樣裝在背簍裏。)
41.Tghluyuq bi muhing na ga o risaw ima?
   (那鼻子比較尖挺的是誰家的兒子?)
42.Thhluyuq kana ka hiyi sangi mu.
   (我種的絲瓜都結成圓錐形的果子。)
43.Gisu ku tmhluyuq tlahi negay lupung mu.
   (我正在忙著採朋友給我的圓錐形的文旦。)
44.Tmnhluyuq ku smmalu bali qowngu ka yaku.
   (我忙過製造圓錐形炮彈。)
45.Tnhluyuq pajiq kupu ga o gaga mniq alang nami hiya.
   (圓錐形狀包心菜的主人住在我們那裏。)
46.Tthluyuq na mlmul blbul o ki musa na.
   (他經常拿圓錐形狀的香蕉尾端。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang