PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
hkrig

- (-)
中文翻譯
詞性
嫉妒
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Wada ptgdurah hkrigun utux ka laqi na.
   (他孩子因非常艷麗遭神明嫉妒而死。)
2.Draha su laqi ha, hkrigun utux o.
   (別讓孩子長的很漂亮,會遭神明嫉妒。)
3.Iya hkrig seejiq.
   (別嫉妒人。)
4.Dmhkrig kana lutut dha ka dhiya gaga.
   (他們的家族都很會嫉妒人的人。)
5.Emphkrig ku msa su o lnglung bi han.
   (你說我要嫉妒,要好好想一想。)
6.Ghkrig na seejiq ka qnnaqih na.
   (他的惡行是他嫉妒人。)
7.Gmhkrig su sjiqun o manu bi brih na?
   (你只嫉妒人有什麼利益?)
8.Gmnhkrig ku nuda seejiq o rinah mblaiq ka seejiq.
   (我嫉妒過別人反而別人更幸福。)
9.Gnhkrig na o ki ka qmnaqih hyaan ka seejiq.
   (別人對他不好就是因他嫉妒的惡行。)
10.Hhkrig na seejiq o ki qpahun na.
   (嫉妒人是他的癖好。)
11.Kkhkrig su o baka dhug?
   (你嫉妒的行為夠了吧?)
12.Hiya ka bubu hhkrig o, lu kmnhkrig bi knan.
   (他很會嫉妒的,把我當作是嫉妒的。)
13.Knhkrig na o ini sjiyal qmpah.
   (他嫉妒的行為使他沒有時間工作。)
14.Maahkrig su ga, aji malu lnglungan su.
   (你光是嫉妒你的心不怎麼好。)
15.Mghkrig su hkrig na ka hiya.
   (他嫉妒的行為像你一樣。)
16.Gaga mhhkrig nanak ida 1 alang ka dhiya.
   (他們同一村落互相嫉妒。)
17.Mkmhkrig su knan? tai nak lnglungan su.
   (你想要對我嫉妒,看你自己的心。)
18.Mneghkrig bi sdgiyal ka seejiq kiya.
   (他很喜歡嫉妒贏他的人。)
19.Msnhkrig nami muda mkeekan do asi na kkbaka hiya.
   (我們為了嫉妒而打架,使他服了。)
20.Nhkrig su hyaan binaw, aji su empqsiqa?
   (如果你嫉妒他看看,你不會不好意思嗎?)
21.Iya phkrig ka yamu mnswayi.
   (你們兄弟不要嫉妒。)
22.Ini pneghkrig knmalu seejiq ka yami hini.
   (我們這裏的人不會對人的好事嫉妒。)
23.Pnhkrig su knan ka laqi su o msiqa bi knan.
   (你讓你的孩子來嫉妒我,對我很不好意思。)
24.Pphkrig dha o mssiyuk balay.
   (他們常會互相嫉妒。)
25.Paah musa sghkrig do hmkrig bi uri da, laqi ga ni!
   (那孩子自從去跟會嫉妒的人在一起後他也會嫉妒了。)
26.Wada shkrig utux ka laqi mu.
   (我孩子被神明嫉妒而死。)
27.Ida wana hiya ka saw skhkrig ga, yahan bi han!
   (只有他老是嫉妒,等著瞧哈!)
28.Sknhkrig na knan hmkrig ka mnswayi na uri.
   (他嫉妒我的樣子像嫉妒他兄弟一樣。)
29.Sphkrig na pqijing knan ka wauwa na.
   (他嫉妒我而不把她女兒嫁給我。)
30.Tghkrig bi ga o yasa ungat saw ki nuda na.
   (那人很會嫉妒,因為他從未如此做過。)
31.Wada thkrig mhuqil nuda na ka laqi na.
   (他的孩子因他的過失提前過世。)
32.Ga jiyax tmhkrig euda seejiq ka hiya.
   (侵佔別人要作的事。)
33.Tmnhkrig ku seejiq o yaku ka pkowxi utux.
   (我因專門嫉妒別人而被神明懲罰。)
34.Tthkrig na thkrig qpahun seejiq o huya dha psrui.
   (他經常侵佔別人的工作,差一點被他們毒打。)
35.Hkriga su pntasan laqi mu.
   (別嫉妒我孩子的成績。)
36.Hkrigan su ka seejiq o mhuya ka hiya da?
   (你嫉妒人那他怎麼辦?)
37.Hkrigaw su ka nuda seejiq.
   (別嫉妒別人所做的事。)
38.“hkrigay ta”msa su o emprinah mrana ka hiya.
   (你說「我們去嫉妒」但他越來越好。)
39.Iya hkrigi ka qmbliqan dha, mgkala su hyaan ka isu ga.
   (別嫉妒他的福你比他更好。)
40.Hkrigun su manu ka hiya aji isu ka mgkala hyaan pini?
   (你比他好不是嗎!你嫉妒什麼!)
41.Wada ptghrahu hkrigun utux ka laqi na.
   (他的孩子因太漂亮遭神明忌妒而夭折。)
42.Prajing mtghramay ka laqi mu do wada hkrigun utux da.
   (我的孩子開始露出皮膚光滑就遭神明忌妒接走。)
43.Wada ptghramay hkrigun dha ka wauwa na.
   (他的女兒因為皮膚光滑遭人嫉妒而死。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang