PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
hiqur

- (-)
中文翻譯
詞性
手肘
hangan(名詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Mtgbqru ka hiqur su.
   (你手肘露出肉瘤。)
2.Mgbungu hiqur su ka bungu hduq na.
   (他手腋窩腫塊像你腳腋窩的腫塊一樣。)
3.Niqan 2 hiqur ka seejiq.
   (人有兩個手肘。)
4.Dmhiqur mkan ungat sniyuk ka dhiya.
   (他們是貪吃卻無回請的人。)
5.Empeehiqur ka meegul mnarux mu.
   (我將會有手肘上的毛病。)
6.Empthiqur mkan ni ini siyuk qnqan ka msqnaniq bi seejiq.
   (只會貪吃而無回請者是貪吃的人。)
7.Mkeekan ka dmpllingay siida o asi ghiqur smipaq ka isu.
   (當人打架時你就用手肘攻擊。)
8.Gmhiqur ku smipaq ka yaku o gqaqay ka isu.
   (我專門用手肘攻擊你用腳攻擊。)
9.Gmnhiqur ku smipaq do “baka ta da hug?”sun ku dha.
   (我用手肘攻擊過後,他們對我U+8AAC:「夠了好嗎?」。)
10.Gnhiqur mu smipaq do mtucing ka ssipaq dnuuy dha da.
   (我用手肘攻擊,打掉了他們用的攻擊物。)
11.Hhiqur mu qmnhiqur ka hiqur.
   (手肘是我用來攻擊的。)
12.Mghiqur ima ka hiqur na?
   (他手肘好像誰的手肘一樣呢?)
13.Mmhiqur bi hika elug mu do asi lu dowras paru ki da.
   (我正要開彎路時就碰到大懸崖。)
14.Mneghiqur bi ka elug hiya.
   (那裏有很多彎路。)
15.Mqmphiqur ku gmeelug cih siyaw qmpahan su, tduwa?
   (我想要在你田地上開一點彎路可以嗎?)
16.Hmuya ma namu mqnhiqur mkeekan yamu nak mnswayi?
   (你們兄弟為什麼都互相用手肘攻擊呢?)
17.Ga mqqnhiqur uuda ka dhiya.
   (他們互相用手肘阻止別人去路。)
18.Msnhiqur nami mhhtur uuda o huya nami pdduuy.
   (我們為了用手肘阻擋去路發生爭執差一點互相殘殺。)
19.Ga mtghiqur thmuku babaw btunux mtaqi ka tama su.
   (你父親露出手肘在石頭上蹲著睡覺。)
20.Nhiqur ka mnarux mu o hirang ka mnarux sayang da.
   (原來我手肘痛現在肩膀痛了。)
21.Nqhiqur su binaw paqun qhuni ga, sita ini knarux.
   (若你的手肘用木頭打看看,會不會痛。)
22.Nasi phiqur qmpahan su hi ka elug mu do asi uda elug mu ka isu da.
   (如果使我的路在你的田地上轉彎你可走我的路了。)
23.Ini bi pneghiqur rngagan ta qnnaqih ka seejiq kiya, saw ki isu?
   (那個人不會駁斥其過失,你也會這樣嗎?)
24.Pnhiqur su qmpahan mu ka elug o wada mssunu da.
   (你在我田地上開過的彎路已經坍塌了。)
25.Pphiqur su mkan knan o mnlala su bi da.
   (你用手肘攻擊我很多次了。)
26.Wada ptghiqur eekan na ka 1 yami hiya.
   (我們那裏有一個人因貪吃而死。)
27.Qlahang hiqur na qhiqur na sunan.
   (你要小心他用手肘攻擊你。)
28.Qmnhiqur bi rngagan ta qnnaqih na ka seejiq kiya.
   (那人專門駁斥我們說他的過錯。)
29.Qnhiqur knan ka hiya o qmtmaq ku ka yaku.
   (他用手肘攻擊我而我用腳揣攻擊。)
30.Ga tmaga qqhiqur na sunan o klaun su?
   (你知道等著他要用手肘攻擊你嗎?)
31.Iya usa sghiqur mkan pntrian dha, siyukun su manu?
   (別跟著去別人的宴喜上大吃大喝,你要回請什麼?)
32.Shiqur ka seejiq ga o pnaah inu?
   (大手肘的人從那裏來的?)
33.Smhhiqur bi ka tprut ta lmngug puniq smbu pais.
   (我們需要用手肘臥著瞄準敵人射擊。)
34.Sphiqur na peekan pntrian mu ka laqi na o ini siyuk ka hiya.
   (他讓孩子在我宴喜大吃大喝他卻無回請。)
35.Saw sqhiqur qnnaqih na rngagan ka tama na.
   (他爸爸老是駁斥他的過錯。)
36.Sqnhiqur ku na do huya ku priyax dowras da.
   (他對我使用手肘攻擊我差一點跌落山崖裏。)
37.Tghiqur bi mkan ga o bubu bsu.
   (那位比較貪吃的人是非常吝嗇。)
38.Gisu ku tmhiqur smapuh tnkuran mu.
   (我正在為跌傷的手肘治療。)
39.Tmnhiqur ku laqi mu smapuh qnqan beeba.
   (我忙著為我孩子腫脹的手肘治療。)
40.Tnhiqur gmeelug dxgal mu nii o ima, ma ini siling knan?
   (在我土地上開過彎路的人是誰,怎麼不問我呢?)
41.Tthiqur na mkan nkan seejiq o luhay na.
   (他經常貪吃別人的已經習慣了。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang