PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
hndayu

- (-)
中文翻譯
詞性
要帶的便當
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Mkmpgbabaw ku nhapuy bunga ka hndayu laqi.
   (我想把孩子的便當蒸在煮的地瓜上面。)
2.Wana yaku ka kmnbutul hmdayu do ini kmkan hndayu dha bunga ka kana da.
   (只有我帶糯米飯包他們就不想吃他們帶的地瓜便當。)
3.Pnscilux mu ka hndayu su.
   (你的便當是我熱過了。)
4.Stlxi ku ha ka hndayu.
   (替我熱便當。)
5.Gnegat mu smawas rnabaw blbul labu hndayu ka yayu nii.
   (這把小刀是我用來砍包飯包的香蕉葉。)
6.Mgrbu bi saman o emphapuy ku hndayu laqi empatas.
   (明天早上我要煮學生的便當。)
7.Dhiya ga o dmpthndayu ka sapah na.
   (那人的家是做便當的。)
8.Ini su hjyaani do empshndayu sunan da.
   (你沒有給他帶便當的話就會向你爭著要。)
9.Muda gmhndayu mkan ka huling.
   (狗專找便當吃。)
10.Gnhndayu mu smbarig o aji lala ka bnrihan mu.
   (我賣便當的錢賺的不多。)
11.Hndayu su o psai balung qsurux.
   (你要帶的便當放魚蛋。)
12.Kmnhnhdayu bunga qmita hndayu mu lmbay ka dhiya.
   (他誤把我山藥飯看作是地瓜便當。)
13.Mghndayu mu ka ga na uqun gaga.
   (他吃的便當像我的一樣。)
14.Ini ku hdayu o niqan saun mu sghndayu .
   (我不帶便當是我有提供便當的人。)
15.Sknhdayu na nanak mkan ka hndayu taxa.
   (他把別人的便當當作自己的便當來吃。)
16.Gisu ku tmhndayu sbrigun mu.
   (我正忙於做賣出的便當。)
17.Tnhdayu ni o mkla bi smmalu hndayu.
   (做這便當的主人很會做便當。)
18.Tthndayu na ka asi saw mgihat.
   (他做便當的動作很快速。)
19.Thhungi hndayu kana do uqun uray ka kdaaxan da.
   (都忘了帶便當中午挨餓了。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang