PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
nhahuy

- (-)
中文翻譯
詞性
應該發出「hahuy」
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Gmnhahuy ku embahang hulis kyikuyuh o aji hmut saw hulis bhangan.
   (我只聽到婦女們在叫「hahuy」的笑聲跟一般的笑聲不一樣。)
2.Wada mqqaras bi kana ka seejiq mstrung hiya o gnhahuy na mhulis.
   (他發出了「hahuy」的笑聲,讓所有在那裏相遇的人高興。)
3.Hmnhahuy ku mhulis pxal o kseengun ku tama da.
   (有次我曾「hahuy」地笑著被我爸爸斥責。)
4.Mkan ta pntrian shiga o kmnhahuy su mhulis.
   (昨天我們吃婚宴時你發出 「hahuy」的笑聲。)
5.Knhahuy na mhulis o powsa bi lnglungan muuyas ta.
   (所發出的「hahuy」 笑聲會使我們盡情的唱歌。)
6.Miyah su sapah mu shiga o mnhahuy su qaras mhulis.
   (昨天你來我家時你高興的發出「hahuy」地笑聲。)
7.Naqih bi kuxul mu msnhahuy nami hulis kuyuh mu saw smiqa.
   (我心裏很難過我為了我太太 「hahuy」 的笑不好意思而爭吵。)
8.“nhahuy su mhulis”sun ku dha o ini ku bi sruwa.
   (他們說你應該發出 「hahuy」 的笑聲但我不願意。)
9.Pnhahuy hulis pxal swayi mu ka lupung na o manu sun namu haya msa ka bubu mu.
   (有次我弟弟使他的朋友發出 「hahuy」地笑聲,我媽媽就說你們在做什麼。)
10.Sknhahuy dha embahang ka saw baraq hulis.
   (他們聽狂笑聲當作 發出「hahuy」 笑聲。)
11.Ini bi tduwa snhahuy ka mkan hadur.
   (在馘首祭中不能發出「hahuy」 地笑聲。)
12.Tmnhahuy nami embahang hulis na ka shiga o embahang nami lingis na ka sayang da.
   (昨天曾聽到她的發出「hahuy」笑聲而今天卻聽到她的哭聲。)
13.Tnhahuy hulis ga o knlgan na hi hulis na.
   (那發出「hahuy」笑聲的人也就是他自然的笑聲。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang