PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
sgan

- (-)
中文翻譯
詞性
分給
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Payi mu o ini bi pnegeanan magal, asi na sgani kana.
   (我的祖母不預留,他全部都分完。)
2.Smnnasug bi ka hbaraw ssgan.
   (要分配給很多人是很費時。)
3.Sgan na ka lupung mu uri o aji mu eeru naku.
   (他也分配給我朋友我的就不再分給他了。)
4.Sganay su kana ka qabang rngii ka hilaw laqi.
   (你不要分所有的布毯要留孩子蓋。)
5.Sgani lqian su ka dxgal.
   (把土地分配給孩子。)
6.Bsganay misu ha ka nhapuy su.
   (我幫你把煮的端出來。)
7.Bsgani ha ka damat baki su.
   (替你祖父端菜餚。)
8.Kbsganay su ini usa bbuyu ka laqi snaw.
   (不要讓不進山狩獵的兒子成酒鬼。)
9.Iya kbsgani qqeepah ka laqi snaw.
   (不要讓工作的男孩子成酒鬼。)
10.Smdadak bi ka pneesgan pais.
   (敵人的威嚇很費時警戒。)
11.Tgsganay su empllingay ka laqi snaw.
   (別讓你的男孩子在有暴力傾向的人旁邊。)
12.Tgsgani mdrumut bi matas ka laqi su.
   (讓你的孩子和認真讀書為伍。)
13.Gsganay su pknarux rumul ka rudan.
   (別讓老人家得肝癌。)
14.Gsgani pknarux hi ka hiya msa su o ima su ka hiya?
   (你說就讓他得癌症,他是你什麼人? )
15.Hsganay su ka dangi su ha.
   (你別把你的愛人看作是那個地方。)
16.Hsgani ka empdawi gaga.
   (把那些懶惰的人看作是那個地方。)
17.Hksganay su tmhri ka mnarux su, embrbur do ki klaun su.
   (別去惹你的病,不然發作時你就知道。)
18.Hksgani mtakur binaw risaw ga ni, sita su na yahun psjijil.
   (你去裝著跌倒看看,那個年輕人會不會扶你。)
19.Ksganay su kumay ka risaw su.
   (不要讓你的孩子怕熊。)
20.Ksgani ungat mnegaya ka laqi.
   (讓孩子害怕不法的行為。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang