PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
nlu

- (-)
中文翻譯
詞性
從……省下
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Neamah bhgay ka pnlukus nami snduray.
   (上次我們穿的衣服原來是淡色的。)
2.Skneanay ku na rmngaw do asi nami knlutut ka hlmadan na da.
   (他把我稱作堂、表姊(妹)夫的時候,我和他的姐(妹)就因而成親了。)
3.Tbgui psqama ka pnlukus mnarux meeru.
   (把傳染病患穿的衣服燒毀。)
4.Pbalay ka snluan su, iya wana smulu nanak.
   (你的夢要實現,不要只是期望而已。)
5.Spbalay ta ka snluan o aji msleexan.
   (希望要實現很不容易。)
6.Nasi su kmnbeyhuy qmita putus buji gnluqi ga, tgsai gmluqi.
   (如果你看到修直的箭桿還是彎曲的話,就教他怎麼修直。)
7.Knluwi tmutuy huling ka bowyak o wada ptgsbeytaw mtucing dowras.
   (被狗驚嚇跳躍的山豬墜崖而死。)
8.Nasi su kmnbhruy gnluqi mu o glqii ku haya hug?
   (你如果覺得我修直的還是彎曲請你為我修直好嗎?)
9.Bnlux mu hyaan ka lala.
   (我為他清理的很多。)
10.Mgnlux mu ka wada dha ngalun.
   (他們拿的好像我整理過的。)
11.Mnlux shiga ka hiya.
   (他昨天整理過。)
12.Embratang ka hiyi su o tnlung su drsiq.
   (身上起過敏是摸到漆樹。)
13.Wada tbbraw qduriq kana ka kacing knluwi mu.
   (被我驚動的牛群都同時跳躍地逃走了。)
14.Cxani ha mapa ka nlupung su.
   (發出「cix」出力的語氣替你的朋友的揹東西。)
15.Dmaqut qnluli.
   (U+920E取漂流物。)
16.Dmdaqut qnluli ka dhiya.
   (他們U+920E取漂流物的人。)
17.Daung nii o dnaqut seejiq qnluli.
   (這是U+920E子釣浮屍的。)
18.Sqndaqut na qhuni qnluli dmaqut ka seejiq qnluli.
   (他把溺屍當作漂流物來U+920E取。)
19.Iya sgddmut enlupung, pnkingal ta pucing ka ita.
   (別去貪朋友那份四條豬背肉,我們各拿一條豬背肉就好了。)
20.Kana snluan mu o gdungus mu kkbiyax lnglungan su.
   (我所有的期望目的是鼓勵你有自信。)
21.Enlu mu mkan ka niqan cih sneeyaxun mu sayang.
   (我現在省吃撿用的讓我心裡有保障。)
22.Mnlu ku plukus laqi bitaq sayang.
   (我曾經給孩子少穿新的衣服。)
23.Nlu su paah manu ka pila snku su?
   (你存的錢從那裏省下來的?)
24.Tmeani ha ka enlupung su.
   (你朋友的糕餅你幫他做。)
25.Kkgat ta mapa mshjil napa o asi ka smnluhay.
   (我們為了要快速地揹重物必須接受訓練。)
26.Gmnluq lukus mu ka biyuq blbul o ungat masaq pkeangal.
   (我的衣服被香蕉液粘上任何肥皂都無法清洗。)
27.Gnluq gluq ayang ka qngqaya o ini sgrangi.
   (用防銹油擦拭的器具就不會生銹。)
28.Pnegmlux mu ka huling lmnluul o ga lmluul duri.
   (我讓常常叫的狗安靜,又叫了。)
29.Msnegqi nami pnlutut mami ini seedal ana kingal.
   (我們為了接枝橘子連一支都沒接好而爭吵。)
30.Thhiq mhulis kana ka seejiq o kla su ha qmita knan naqih hnluyan mu.
   (人們都對我「hiq」的笑原來我衣服沒穿好。)
31.Mtghiyi hnluyan na ka wauwa su.
   (妳的女兒穿衣服露出身體。)
32.Tghkraw bi mhiyug ga o tnluung matas bsiyaq.
   (站著伸起身體的那個人他已經坐著念書很久了。)
33.Hmnluluy ku dxgal smmalu qmpahan hmaan mu payay ka shiga.
   (昨天我耙要種稻的田地。)
34.Hnluluy mu ka dxgal o 3 tdruy.
   (我耙過的土已經三台車了。)
35.Hmnluug ku djima ka mangal powri qwarux teeluan mu sowki.
   (我用過竹竿綁鐮刀摘藤心。)
36.Hnluug mu brqaya ka djima nii.
   (我用這竹子來立馘首旗的竿子。)
37.Pusu rudan alang nami o hmnluyuq dowriq brunguy tminun.
   (我們部落的祖先編過背簍尖形的圖騰。)
38.Hnluyuq smmalu ka yuqu psnagan.
   (釀酒的甕是做成圓錐形。)
39.Hnluyuq tminun ka rawa o ki ka maahluyuq da.
   (背籃編的圓錐形狀變成圓錐形。)
40.Shngapan na ka mntuq nghak qnluli do meudus da.
   (他為溺水休克者做人工呼吸後活過來了。)
41.Hmut mtghwiras hnluyan na ka wauwa gaga.
   (那小姐穿著露出肋間肌肉。)
42.Phyugi sapah ka pusu. Ungat sapag do mndka su qnluli, kjiki.
   (建造房子才是根本。沒了家像流浪漢。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang